Uprzejmie informuję, że w dniu 21 czerwca 2017r. (tj. środa) o godz. 14:00 w świetlicy Urzędu Gminy w Tarnowcu odbędzie się XXXIII SESJA RADY GMINY TARNOWIEC.

Proponowany porządek obrad sesji Rady Gminy:

 1. Otwarcie sesji. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXII sesji Rady Gminy Tarnowiec.
 4. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 rok:
  • przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2016 rok,
  • przedstawienie oceny sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok oraz sprawozdania finansowego przez Komisję Rewizyjną,
  • informacja o stanie mienia gminy,
  • przedstawienie przez Komisję Rewizyjną wniosku w sprawie absolutorium wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej odnoszącą się do przedmiotowego wniosku,
  • dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016r.
 5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
  1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok;
  2. udzielenia Wójtowi Gminy Tarnowiec absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok;
  3. zmian budżetu gminy Tarnowiec na 2017 rok;
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Wolne wnioski i zapytania.
 8. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący
Rady Gminy Tarnowiec
Jarosław Pękala