Uprzejmie informuję, że w dniu 31 lipca 2017r. (tj. poniedziałek) o godz. 14:00 w świetlicy Urzędu Gminy w Tarnowcu odbędzie się XXXIV SESJA RADY GMINY TARNOWIEC

Proponowany porządek obrad sesji Rady Gminy:

 1. Otwarcie sesji. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji Rady Gminy Tarnowiec.
 4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
  1. udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sądkowej;
  2. zmian budżetu gminy Tarnowiec na 2017 rok;
  3. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2017-2026;
  4. zaciągnięcia kredytu długoterminowego;
  5. przejęcia od Powiatu Jasielskiego zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1847R Szebnie-Tarnowiec Jedlicze-Potok polegająca na budowie miejsc postojowych w pasie drogowym w km 3+820-3+890 w miejscowości Tarnowiec”;
  6. nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Tarnowcu;
  7. przyjęcia aktualizacji "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Tarnowiec na lata 2015-2020";
  8. uchwalenia dokumentu "Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Tarnowiec".
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Wolne wnioski i zapytania.
 7. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący
Rady Gminy Tarnowiec
Jarosław Pękala