Uprzejmie informuję, że w dniu 13 września 2017r. (tj. środa) o godz. 14:30 w świetlicy Urzędu Gminy odbędzie się XXXVI Nadzwyczajna SESJA RADY GMINY TARNOWIEC.

Proponowany porządek obrad sesji Rady Gminy:

  1. Otwarcie sesji. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Ustalenie porządku obrad.
  3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
    1. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2017-2026;
    2. upoważnienia Wójta Gminy Tarnowiec do zaciągnięcia zobowiązania na realizację projektu pn. ”Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 RPPK Oś priorytetowa Oś priorytetowa III. Czysta energia 03 Działanie 3.1 Rozwój OZE;
    3. upoważnienia Wójta Gminy Tarnowiec do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na realizację zadania pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej Nr 113766R Tarnowiec – Wrocanka w km 0+000-0+630”.
  4. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący
Rady Gminy Tarnowiec
Jarosław Pękala