Uprzejmie informuję, że w dniu 12 lutego 2018r. o godz. 14:00 w świetlicy Urzędu Gminy w Tarnowcu odbędzie się XLIII SESJA RADY GMINY TARNOWIEC

Proponowany porządek obrad sesji Rady Gminy:

 1. Otwarcie sesji. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLI i XLII sesji Rady Gminy Tarnowiec.
 4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
  1. przyjęcia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2018-2020,
  2. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego,
  3. zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu,
  4. ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele nie związane z budową, przebudową, utrzymaniem i ochroną dróg,
  5. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu nieruchomości położonej w miejscowości Tarnowiec, o numerze ewid. działki 741/5,
  6. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargu i zawarcie przez Gminę Tarnowiec umowy najmu lokalu mieszkalnego, mieszczącego się w budynku Ośrodka Zdrowia w Tarnowcu na nieruchomości nr 331/3,
  7. powołania doraźnej Komisji Statutowej,
  8. wyboru Przewodniczącego doraźnej Komisji Statutowej,
  9. przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Tarnowiec na 2018 rok.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Wolne wnioski i zapytania.
 7. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący
Rady Gminy Tarnowiec
Jarosław Pękala