Uprzejmie informuję, że w dniu 1 grudnia 2008r. (poniedziałek) o godzinie 1400, w świetlicy Urzędu Gminy odbędzie się Sesja Rady Gminy.

Porządek obrad sesji:
1. Otwarcie sesji. Stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2008 rok,
b) ustalenia opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za wykonanie obowiązku w zakresie zbierania i pozbywania się odpadów komunalnych, przejętych przez Gminę Tarnowiec na podstawie akceptacji mieszkańców wyrażonej w przeprowadzonym w dniu 27 października 2002 roku referendum gminnym,
c) zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę,
d) uchwalenia cen i stawek opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków,
e) zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wrocanka na lata 2008-2015.
6. Wolne wnioski i zapytania.
7. Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy.

Tarnowiec, 2008-11-24 

Przewodniczący
Rady Gminy
Tadeusz Śmietana