Uprzejmie informuję, że w dniu 23 lutego 2009r. (poniedziałek) o godzinie 1400, w świetlicy Urzędu Gminy odbędzie się XXVII Sesja Rady Gminy.

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji. Stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Ustalenie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Interpelacje i zapytania radnych.

5. Informacja Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał.

6. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z działalności Rady za okres od ostatniej sesji.

7. Sprawozdanie z realizacji Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2008 rok.

8. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2009 rok,
b) udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Jasielskiego,
c) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2009 rok,
d) zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wrocanka na lata 2009-2015.

9. Wolne wnioski i zapytania.

10. Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
Tadeusz Śmietana