Uprzejmie informuję, że w dniu 30 marca 2009r. (poniedziałek) o godzinie 1400, w świetlicy Urzędu Gminy odbędzie się XXVIII Sesja Rady Gminy.


Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji. Stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Ustalenie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Interpelacje i zapytania radnych.

5. Sprawozdanie z działalności Posterunku Policji w Tarnowcu oraz informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Tarnowiec za 2008 rok.

6. Informacja Prezesa Zarządu Gminnego OSP w Tarnowcu o stanie bezpieczeństwa p. pożarowego oraz gotowości poszczególnych jednostek do niesienia pomocy w przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych.

7. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2009 rok,

b) udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Jasielskiego,

c) w sprawie likwidacji z dniem 31 sierpnia 2012 r. Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Brzezówce ze stopniowym wygaszaniem polegającym na wstrzymaniu naboru do oddziału zerowego w roku szkolnym 2009/2010 oraz wstrzymaniu naboru do klasy pierwszej w roku szkolnym 2010/2011,

d) w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze nauczycieli, a także szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Tarnowiec,

e) nieodpłatnego nabycia nieruchomości,

f) zatwierdzenia przystąpienia do projektu p.n. „Czas na aktywność” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII „Promocja integracji społecznej”, Działanie 7.1 „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji”, Poddziałanie 7.1.1: „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej''.

f) rozpatrzenia skargi Pana Ryszarda Czekaj na działalność Wójta Gminy.

8. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z działalności Rady za okres od ostatniej sesji.

9. Wolne wnioski i zapytania.

10.Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
Tadeusz Śmietana