Uprzejmie informuję, że w dniu 27 kwietnia 2009r. (poniedziałek) o godzinie 1400, w świetlicy Urzędu Gminy odbędzie się XXX Sesja Rady Gminy.

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji. Stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXVIII i XXIX sesji Rady Gminy.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2008 rok:
a) informacja Sekretarza Gminy,
b)sprawozdanie Dyrektora Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu z działalności zakładu za 2008 rok,
c) opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Gminy za 2008 rok,
d) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy za 2008 rok.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Tarnowiec,
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy
Tadeusz Śmietana