Uprzejmie informuję, że w dniu 25 maja 2009r. (poniedziałek) o godzinie 1400, w świetlicy Urzędu Gminy odbędzie się XXXI Sesja Rady Gminy Tarnowiec.

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji. Stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Złożenie ślubowania przez nowo wybraną radną.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie: powołania radnej w skład Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Tarnowiec,
7.Informacja pełniącego funkcję Wójta Gminy Tarnowiec o dotychczasowym remoncie dróg gminnych i powiatowych.
8. Wolne wnioski i zapytania.
9. Zamknięcie obrad.
Przewodniczący
Rady Gminy
Tadeusz Śmietana