Uprzejmie informuję, że w dniu 28 września 2009r. (poniedziałek) o godzinie 1400, w świetlicy Urzędu Gminy odbędzie się XXXIV Sesja Rady Gminy.

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji. Stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Ustalenie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.

4. Interpelacje i zapytania radnych.

5. Informacja Starostwa Powiatowego dotycząca remontu dróg powiatowych i planów w tym zakresie na najbliższe lata.

6. Informacja z wykonania budżetu Gminy Tarnowiec za I półrocze 2009 roku.

7. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2009 rok,
b) uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego ,,Farma wiatrowa'' w gminie Tarnowiec w miejscowościach: Łajsce, Łubienko, Łubno Szlacheckie, Łubno Opace i Nowy Glinik,
c) opinii do projektu planu aglomeracji ,,JEDLICZE'' w części dotyczącej terenu Gminy Tarnowiec,
d) zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Nowy Glinik na lata 2009-2016,
e) sprzedaży nieruchomości rolnej,

f) powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do sporządzania spisów inwentaryzacyjnych mienia w celu komunalizacji nieruchomości gruntowych położonych na , terenie Gminy Tarnowiec.

8. Wolne wnioski i zapytania.

9. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący
Rady Gminy

Tadeusz Śmietana