Uprzejmie informuję, że w dniu 29 grudnia 2009r. (tj. wtorek) o godz. 1200, w świetlicy Urzędu Gminy odbędzie XXXVII sesja Rady Gminy Tarnowiec.

Porządek obrad sesji Rady Gminy:
1. Otwarcie sesji. Stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2009 rok,
b) budżetu Gminy Tarnowiec na 2010 rok,
c) ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny     doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze nauczycieli, a także     szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych     prowadzonych przez Gminę Tarnowiec,
d) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2010,
e) w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Tarnowiec punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,
f) w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży.
6. Wolne wnioski i zapytania.
7. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
Tadeusz Śmietana