Uprzejmie informuję, że w dniu 19 lutego 2010r. (piątek) o godz. 13:30 w świetlicy Urzędu Gminy odbędzie się XXXIX sesja Rady Gminy Tarnowiec:
Porządek obrad sesji Rady Gminy:
 1. Otwarcie sesji. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. a) zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków,
  2. b) ustalenia dopłat do ceny 1m3 odprowadzonych ścieków,
  3. c) uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Tarnowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2010r.
  4. d) zmiany do Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnowcu stanowiącym załącznik do uchwały XXXVIII/276/10 Rady Gminy Tarnowiec.
 6. Wolne wnioski i zapytania.
 7. Zamknięcie obrad sesji.
Przewodniczący Rady Gminy
Tadeusz Śmietana