Uprzejmie informuję, że w dniu 29 marca 2010r. (tj. poniedziałek) o godz. 14:00 w świetlicy Urzędu Gminy odbędzie się SESJA RADY GMINY TARNOWIEC.

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji. Stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Omówienie projektu ,,Centrum Wspierania Ekonomii Społecznej w Jaśle'' przez przedstawiciela Biura Projektu w Jaśle.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu,    
b) zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2010 rok,
c) zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
d) Akt o utworzeniu samorządowej instytucji kultury –     Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowcu,
e) nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Tarnowcu,
f) wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki,
g) ustanowienia pomnika przyrody.
7. Wolne wnioski i zapytania.
8. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
Tadeusz Śmietana