Uprzejmie informuję, że w dniu 28 czerwca 2010r. (tj. poniedziałek) o godz. 14:00 w świetlicy Urzędu Gminy odbędzie się SESJA RADY GMINY TARNOWIEC

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Przedstawienie informacji przez:
  1. a) Wójta Gminy Tarnowiec, dotyczącej zaistniałej sytuacji powodziowej na terenie Gminy Tarnowiec, poniesionych strat, szczególnie w infrastrukturze drogowej oraz możliwości ich usunięcia,
  2. b) Komendanta Oddziału Gminnego OSP w zakresie udzielonej     pomocy mieszkańcom naszej gminy w okresie powodzi, przez     poszczególne jednostki OSP,
  3. c) Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowcu o przyznanej pomocy finansowej, mieszkańcom gminy dotkniętych klęską powodzi.
  4. 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  5. a) zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2010 rok,
  6. b) wyrażenia zgody na zawarcie umowy o wspólnym przedsięwzięciu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
 6. Wolne wnioski i zapytania.
 7. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
Tadeusz Śmietana