Uprzejmie informuję, że w dniu 26 lipca 2010r. (tj. poniedziałek) o godz. 14:00 w świetlicy Urzędu Gminy odbędzie się SESJA RADY GMINY TARNOWIEC.

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. a) zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2010 rok,
  2. b zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tarnowiec za pierwsze półrocze roku budżetowego,
  3. c) trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,
  4. d) określenia zasad umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Tarnowiec oraz jej jednostkom organizacyjnym,
  5. e) upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowcu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym, udzielanej uczniom zamieszkałym na terenie gminy,
  6. f) przystąpienia do Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska     z siedzibą w Rzeszowie,
  7. g) zmiany uchwały Nr XX/155/08 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 25 sierpnia 2008r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Tarnowiec na lata 2008-2015,
  8. h) zmiany uchwały Nr XXV/193/08 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Łajsce na lata 2008-2015,
  9. i) zmiany uchwały Nr XXXIV/250/09 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 28 września 2009r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Nowy Glinik na lata 2009-2016,
 6. Wolne wnioski i zapytania.
 7. Zamknięcie obrad sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy
Tadeusz Śmietana