Uprzejmie informuję, że w dniu 16 sierpnia 2010r. (tj. poniedziałek) o godz. 14:00 w świetlicy Urzędu Gminy odbędzie się SESJA RADY GMINY TARNOWIEC.

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Informacja Wójta Gminy Tarnowiec nt. remontu dróg gminnych i powiatowych.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. a) zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2010 rok,
  2. b) zaciągnięcia zobowiązania na zadanie pn.: ''PSeAP Podkarpacki System e-Administracji Publicznej'',
  3. c) wprowadzenia zmian do uchwały Nr XLIII/300/10 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o wspólnym przedsięwzięciu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
  4. d) zmiany uchwały Nr XXV/171/05 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 21 marca 2005r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Tarnowiec.
 7. Zaopiniowanie przez Radę Gminy opracowania pn.: ,,Określenie zagrożenia powodziowego w zlewni Wisłoki''.
 8. Wolne wnioski i zapytania.
 9. Zamknięcie obrad sesji.


Przewodniczący Rady Gminy
Tadeusz Śmietana