Uprzejmie informuję, że w dniu 6 grudnia 2010r. (tj. poniedziałek) o godz. 14:00 w świetlicy Urzędu Gminy odbędzie się II SESJA RADY GMINY TARNOWIEC.
 
Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie sesji. Stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Złożenie ślubowania przez nowo wybranego wójta.
3.Ustalenie porządku obrad.
4.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5.Interpelacje i zapytania radnych.
6.Podjęcie uchwał w sprawie:
a) ustalenia liczby i nazw stałych Komisji Rady Gminy    Tarnowiec,
b) powołania stałych Komisji Rady Gminy Tarnowiec i ustalenia ich składów osobowych,
c) wyboru Przewodniczących stałych Komisji Rady Gminy Tarnowiec,
d) przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej    taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę.
7.Wolne wnioski i zapytania.
8. Zamknięcie obrad sesji.
 
Przewodniczący
Rady Gminy Tarnowiec
Tadeusz Śmietana