Uprzejmie informuję, że w dniu 9 maja 2011r. (tj. poniedziałek) o godz. 13:00 w świetlicy Urzędu Gminy odbędzie się IX SESJA RADY GMINY TARNOWIEC.

Proponowany porządek obrad sesji Rady Gminy:

1. Otwarcie sesji. Stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z VIII sesji Rady Gminy.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2011 rok,
b) zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Tarnowiec,
c) dopłaty do 1m3 wody i do 1m3 ścieków,
d) przystąpienia do realizacji Projektu Nr SPPW/P/2.1.2/09/15 pn. ,,Instalacje systemów energii odnawialnej w budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki''.
6. Wolne wnioski i zapytania.
7. Zamknięcie obrad sesji.

 

Przewodniczący
Rady Gminy Tarnowiec
Tadeusz Śmietana