WÓJT GMINY TARNOWIEC

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację następujących zadań z zakresu kultury fizycznej realizowanych na terenie Gminy Tarnowiec w 2012 r.


1. „Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej w miejscowości Tarnowiec” - przeznaczona kwota 8 250,00 zł.

Zadanie realizowane poprzez następujące działania:

a) organizacja zajęć sportowych

b) organizacja zawodów i rozgrywek sportowych,

c) zajęcia i treningi prowadzone przez uprawnionych instruktorów lub trenerów,

Z przyznanej kwoty dotacji będą pokrywane następujące wydatki i koszty:

 • - transportu zawodników na zawody,
 • - ubezpieczenia zawodników, wpisowe na zawody,
 • - zakupu sprzętu sportowego, napojów i wyżywienia zawodników,
 • - zakupu materiałów, środków czystości i opłat za pranie, opłaty administracyjne (z wyjątkiem opłat licencyjnych),
 • - opieki medycznej zawodników,
 • - szkolenia zawodników,
 • - opłaty za sędziowanie,
 • - wydatki na utrzymanie i przygotowanie do rozgrywek boiska sportowego,
 • - wydatki na utrzymanie pomieszczeń sportowych,
 • - wynajem hali lub sal sportowych na terenie gminy Tarnowiec.

2. „Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej w miejscowości Czeluśnica” - przeznaczona kwota 13 500,00 zł.

Zadanie realizowane poprzez następujące działania:

a) organizacja zajęć sportowych

b) organizacja zawodów i rozgrywek sportowych,

c) zajęcia i treningi prowadzone przez uprawnionych instruktorów lub trenerów, z przyznanej kwoty dotacji będą pokrywane następujące wydatki i koszty:

 • transportu zawodników na zawody,
 • ubezpieczenia zawodników, wpisowe na zawody,
 • zakupu sprzętu sportowego, napojów i wyżywienia zawodników,
 • zakupu materiałów, środków czystości i opłat za pranie, opłaty administracyjne (z wyjątkiem opłat licencyjnych),
 • opieki medycznej zawodników,
 • szkolenia zawodników,
 • opłaty za sędziowanie,
 • wydatki na utrzymanie i przygotowanie do rozgrywek boiska sportowego,
 • wydatki na utrzymanie pomieszczeń sportowych,
 • wynajem hali lub sal sportowych na terenie Gminy Tarnowiec.

3. „Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej w miejscowości Brzezówka” - przeznaczona kwota 8 250,00 zł.

Zadanie realizowane poprzez następujące działania:

a) organizacja zajęć sportowych

b) organizacja zawodów i rozgrywek sportowych,

c) zajęcia i treningi prowadzone przez uprawnionych instruktorów lub trenerów,

Z przyznanej kwoty dotacji będą pokrywane następujące wydatki i koszty:

 • transportu zawodników na zawody,
 • ubezpieczenia zawodników, wpisowe na zawody,
 • zakupu sprzętu sportowego, napojów i wyżywienia zawodników,
 • zakupu materiałów, środków czystości i opłat za pranie, opłaty administracyjne (z wyjątkiem opłat licencyjnych),
 • opieki medycznej zawodników,
 • szkolenia zawodników,
 • opłaty za sędziowanie,
 • wydatki na utrzymanie i przygotowanie do rozgrywek boiska sportowego,
 • wydatki na utrzymanie pomieszczeń sportowych,
 • wynajem hali lub sal sportowych na terenie gminy Tarnowiec.

4. „Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej w miejscowości Łubienko” - przeznaczona kwota 13 500,00 zł.

Zadanie realizowane poprzez następujące działania:

a) organizacja zajęć sportowych

b) organizacja zawodów i rozgrywek sportowych,

c) zajęcia i treningi prowadzone przez uprawnionych instruktorów lub trenerów,

Z przyznanej kwoty dotacji będą pokrywane następujące wydatki i koszty:

 • transportu zawodników na zawody,
 • ubezpieczenia zawodników, wpisowe na zawody,
 • zakupu sprzętu sportowego, napojów i wyżywienia zawodników,
 • zakupu materiałów, środków czystości i opłat za pranie, opłaty administracyjne (z wyjątkiem opłat licencyjnych),
 • opieki medycznej zawodników,
 • szkolenia zawodników,
 • opłaty za sędziowanie,
 • wydatki na utrzymanie i przygotowanie do rozgrywek boiska sportowego,
 • wydatki na utrzymanie pomieszczeń sportowych,
 • wynajem hali lub sal sportowych na terenie gminy Tarnowiec.

5. „Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej w miejscowości Nowy Glinik” - przeznaczona kwota 11 750,00 zł.

Zadanie realizowane poprzez następujące działania:

a) organizacja zajęć sportowych

b) organizacja zawodów i rozgrywek sportowych,

c) zajęcia i treningi prowadzone przez uprawnionych instruktorów lub trenerów, z przyznanej kwoty dotacji będą pokrywane następujące wydatki i koszty:

 • transportu zawodników na zawody,
 • ubezpieczenia zawodników, wpisowe na zawody,
 • zakupu sprzętu sportowego, napojów i wyżywienia zawodników,
 • zakupu materiałów, środków czystości i opłat za pranie, opłaty administracyjne (z wyjątkiem opłat licencyjnych),
 • opieki medycznej zawodników,
 • szkolenia zawodników,
 • opłaty za sędziowanie,
 • wydatki na utrzymanie i przygotowanie do rozgrywek boiska sportowego,
 • wydatki na utrzymanie pomieszczeń sportowych,
 • wynajem hali lub sal sportowych na terenie gminy Tarnowiec.

6. „Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej w miejscowości Łubno Szlacheckie” - przeznaczona kwota 8 250,00 zł.

Zadanie realizowane poprzez następujące działania:

a) organizacja zajęć sportowych

b) organizacja zawodów i rozgrywek sportowych,

c) zajęcia i treningi prowadzone przez uprawnionych instruktorów lub trenerów, z przyznanej kwoty dotacji będą pokrywane następujące wydatki i koszty:

 • transportu zawodników na zawody,
 • ubezpieczenia zawodników, wpisowe na zawody,
 • zakupu sprzętu sportowego, napojów i wyżywienia zawodników,
 • zakupu materiałów, środków czystości i opłat za pranie, opłaty administracyjne (z wyjątkiem opłat licencyjnych),
 • opieki medycznej zawodników,
 • szkolenia zawodników,
 • opłaty za sędziowanie,
 • wydatki na utrzymanie i przygotowanie do rozgrywek boiska sportowego,
 • wydatki na utrzymanie pomieszczeń sportowych,
 • wynajem hali lub sal sportowych na terenie gminy Tarnowiec.

7. „Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w miejscowości Umieszcz” - przeznaczona kwota 3 500,00 zł.

Zadanie realizowane poprzez następujące działania:

a) organizacja zajęć sportowych

b) organizacja zawodów i rozgrywek sportowych,

c) zajęcia i treningi prowadzone przez uprawnionych instruktorów lub trenerów, z przyznanej kwoty dotacji będą pokrywane następujące wydatki i koszty:

 • transportu zawodników na zawody,
 • ubezpieczenia zawodników, wpisowe na zawody,
 • zakupu sprzętu sportowego, napojów i wyżywienia zawodników,
 • zakupu materiałów, środków czystości i opłat za pranie, opłaty administracyjne (z wyjątkiem opłat licencyjnych),
 • opieki medycznej zawodników,
 • szkolenia zawodników,
 • opłaty za sędziowanie,
 • wydatki na utrzymanie i przygotowanie do rozgrywek boiska sportowego,
 • wydatki na utrzymanie pomieszczeń sportowych,
 • wynajem hali lub sal sportowych na terenie gminy Tarnowiec.

8. „Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki siatkowej w miejscowości Tarnowiec” - przeznaczona kwota 5 000,00 zł.

Zadanie realizowane poprzez następujące działania:

a) organizacja zajęć sportowych

b) organizacja zawodów i rozgrywek sportowych,

c) zajęcia i treningi prowadzone przez uprawnionych instruktorów lub trenerów,

Z przyznanej kwoty dotacji będą pokrywane następujące wydatki i koszty:

 • transportu zawodników na zawody,
 • ubezpieczenia zawodników, wpisowe na zawody,
 • zakupu sprzętu sportowego, napojów i wyżywienia zawodników,
 • zakupu materiałów, środków czystości i opłat za pranie, opłaty administracyjne (z wyjątkiem opłat licencyjnych),
 • opieki medycznej zawodników,
 • szkolenia zawodników,
 • opłaty za sędziowanie,
 • wydatki na utrzymanie i przygotowanie do rozgrywek boiska sportowego,
 • wydatki na utrzymanie pomieszczeń sportowych,
 • wynajem hali lub sal sportowych na terenie gminy Tarnowiec.

Zasady składania ofert i przyznawania dotacji:

Oferty może składać podmiot spełniający wymogi określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.). Współpraca będzie realizowana przez zlecenie wspierania wykonania zadania wraz z udzieleniem dotacji na jej dofinansowanie.     

Postępowanie o udzielenie dotacji prowadzone będzie w trybie jawnego wyboru najkorzystniejszych ofert. Każde z zadań, wymienione w punktach 1-8, będzie rozpatrywane oddzielnie. Wybór oferty jest podstawą do zawarcia umowy na wykonanie zadania i otrzymania dotacji. Wybrana oferta będzie rozliczona po wykonaniu zadania.     

Terminy i sposób składania ofert    

1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty zgodnej ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszego Rozporządzenia.

Wymagane załączniki do oferty:

1) kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji zgodna z aktualnym stanem faktycznym i prawnym (niezależnie od daty jego wystawienia), potwierdzona za zgodność z oryginałem,

2) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta (oferentów),

3) kopia aktualnego statutu potwierdzona za zgodność z oryginałem,

4) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotu składającego ofertę – pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty i podpisania umowy w imieniu osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu,

5) kopie sprawozdania merytorycznego i finansowego za rok 2011 potwierdzone za zgodność oryginałem.

2. Kompletne oferty należy składać w terminie do dnia 29 lutego 2012 r. w sekretariacie Urzędu Gminy Tarnowiec, 38-204 Tarnowiec 211.    

3. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z napisem tytułu zadania.

4. Wymagane załączniki muszą być dołączone do oferty.

5. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie i zostaną zwrócone wnioskodawcy bez otwierania.

Terminy, tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty    

1. Otwarcie ofert odbędzie się w Urzędzie Gminy Tarnowiec, dnia 5 marca 2012 r. o godz. 10:00 świetlica Urzędu Gminy.

2. Przy otwarciu ofert mogą być obecne wszystkie podmioty ubiegające się o dotacje.

3. Oceny ofert dokonuje Komisja Konkursowa powołana przez Wójta Gminy Tarnowiec.

Dokonując wyboru najkorzystniejszych ofert, Komisja Konkursowa bierze pod uwagę:

 • zgodność projektu z zadaniami gminy oraz z zadaniami statutowymi organizacji     pozarządowej,
 • możliwość realizacji zadania przez organizację,    
 • kalkulację przedstawionych kosztów realizacji zadania, w tym wysokość udziałów własnych organizacji,    
 • staranne i terminowe wywiązywanie się z umów zawartych z jednostkami sektora finansów publicznych w ciągu ostatnich dwóch lat.
 • dotychczasową współpracę organizacji z Gminą.    

4. Konkurs rozstrzyga Wójt Gminy Tarnowiec po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej.

5. Wyniki konkursu ogłasza się poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Tarnowiec oraz publikację w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Gminy Tarnowiec w terminie do 14 dni od dnia zakończenia postępowania konkursowego. Ponadto oferenci otrzymują pisemną informację o wynikach konkursu.   

Postanowienia końcowe.

1. W przypadku rezygnacji podmiotu lub odmowy podpisania umowy przez Wójta Gminy z przyczyn opisanych wyżej, zarezerwowane środki mogą być przeznaczone na ogłoszenie nowego konkursu lub na realizację zadania w innej formie.

2. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania reguluje umowa pomiędzy Gminą Tarnowiec a wnioskodawcą.

3. Wyłoniony podmiot jest zobowiązany pod rygorem rozwiązania umowy zamieszczać we wszystkich drukach związanych z realizacją zadania (plakatach, zaproszeniach, regulaminach,  komunikatach itp.), a także w ogłoszeniach prasowych, reklamach, wykazach sponsorów, itp., informacji o tym, iż zadanie jest dotowane przez Samorząd Gminy Tarnowiec. Informacje takie winny być również podawane do publicznej wiadomości w trakcie realizacji zadania.

4. Dotacje nie będą przyznawane na wydatki nie związane bezpośrednio z realizacją danego zadania.

5. Dotowany podmiot, który otrzyma dotację z budżetu Gminy jest zobowiązany do dostarczenia na wezwanie właściwej komórki organizacyjnej Urzędu Gminy oryginałów dokumentów (faktur, rachunków) oraz dokumentacji, o której mowa wyżej, celem kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji oraz kontroli prowadzenia właściwej dokumentacji z nią związanej. Kontrola, o której mowa wyżej, nie ogranicza prawa Gminy do kontroli całości realizowanego zadania pod względem finansowym i merytorycznym.

6. W rozliczeniu dofinansowania nie będą uwzględniane dokumenty finansowe wystawione przed datą zawarcia umowy.

7. Podstawą roszczeń finansowych w stosunku do Gminy może być wyłącznie zawarta umowa.

Zastępca Wójta
Gminy Tarnowie
Piotr Sikora

Wzór sprawozdania: PDF, MS Word, OpenDocument

Wzór oferty:  PDF, MS Word, OpenDocument

Oświadczenia: PDF, MS Word, OpenDocument

Protokół końcowy.  Protokół końcowy.