WÓJT GMINY TARNOWIEC

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację następujących zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu realizowanych na terenie Gminy Tarnowiec w 2012 r.

1. „Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej w miejscowości Czeluśnica” - przeznaczona kwota 13 500,00 zł.

Zadanie realizowane poprzez następujące działania:

a) organizacja zajęć sportowych

b) organizacja zawodów i rozgrywek sportowych,

c) zajęcia i treningi prowadzone przez uprawnionych instruktorów lub trenerów,

Z przyznanej kwoty dotacji będą pokrywane następujące wydatki i koszty:

- transportu zawodników na zawody,

- ubezpieczenia zawodników, wpisowe na zawody,

- zakupu sprzętu sportowego, napojów i wyżywienia zawodników,

- zakupu materiałów, środków czystości i opłat za pranie, opłaty administracyjne (z wyjątkiem opłat licencyjnych),

- opieki medycznej zawodników,

- szkolenia zawodników,

- opłaty za sędziowanie,

- wydatki na utrzymanie i przygotowanie do rozgrywek boiska sportowego,

- wydatki na utrzymanie pomieszczeń sportowych,

- wynajem hali lub sal sportowych na terenie Gminy Tarnowiec.

Zasady składania ofert i przyznawania dotacji:

Oferty może składać podmiot spełniający wymogi określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.). Współpraca będzie realizowana przez zlecenie wspierania wykonania zadania wraz z udzieleniem dotacji na jej dofinansowanie.

Postępowanie o udzielenie dotacji prowadzone będzie w trybie jawnego wyboru najkorzystniejszych ofert.

Każde z zadań, wymienione w punktach 1-8, będzie rozpatrywane oddzielnie. Wybór oferty jest podstawą do zawarcia umowy na wykonanie zadania i otrzymania dotacji. Wybrana oferta będzie rozliczona po wykonaniu zadania.

Terminy i sposób składania ofert

1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty zgodnej ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszego Rozporządzenia.

Wymagane załączniki do oferty:

1) kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji zgodna z aktualnym stanem faktycznym i prawnym (niezależnie od daty jego wystawienia), potwierdzona za zgodność z oryginałem,

2) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta (oferentów),

3) kopia aktualnego statutu potwierdzona za zgodność z oryginałem,

4) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotu składającego ofertę – pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty i podpisania umowy w imieniu osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu,

5) kopie sprawozdania merytorycznego i finansowego za rok 2011 potwierdzone za zgodność oryginałem.

2. Kompletne oferty należy składać w terminie do dnia 29 marca 2012 r. w sekretariacie Urzędu Gminy Tarnowiec, 38- 204 Tarnowiec 211.     

3. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z napisem tytułu zadania.

4. Wymagane załączniki muszą być dołączone do oferty.

5. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie i zostaną zwrócone wnioskodawcy bez otwierania.     

Terminy, tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty

1. Otwarcie ofert odbędzie się w Urzędzie Gminy Tarnowiec, dnia 30 marca 2012 r. o godz. 10:00 świetlica Urzędu Gminy.

2. Przy otwarciu ofert mogą być obecne wszystkie podmioty ubiegające się o dotacje.

3. Oceny ofert dokonuje Komisja Konkursowa powołana przez Wójta Gminy Tarnowiec.

Dokonując wyboru najkorzystniejszych ofert, Komisja Konkursowa bierze pod uwagę:

- zgodność projektu z zadaniami gminy oraz z zadaniami statutowymi organizacji pozarządowej,

- możliwość realizacji zadania przez organizację,

- kalkulację przedstawionych kosztów realizacji zadania, w tym wysokość udziałów własnych organizacji,

- staranne i terminowe wywiązywanie się z umów zawartych z jednostkami sektora finansów publicznych w ciągu ostatnich dwóch lat.    

- dotychczasową współpracę organizacji z Gminą.

4. Konkurs rozstrzyga Wójt Gminy Tarnowiec po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej.

5. Wyniki konkursu ogłasza się poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń w Urzędzie

Gminy Tarnowiec oraz publikację w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Gminy Tarnowiec w terminie do 14 dni od dnia zakończenia postępowania konkursowego. Ponadto oferenci otrzymują pisemną informację o wynikach konkursu.

Postanowienia końcowe.

1. W przypadku rezygnacji podmiotu lub odmowy podpisania umowy przez Wójta Gminy z przyczyn opisanych wyżej, zarezerwowane środki mogą być przeznaczone na ogłoszenie nowego konkursu lub na realizację zadania w innej formie.

2. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania reguluje umowa pomiędzy Gminą Tarnowiec a wnioskodawcą.

3. Wyłoniony podmiot jest zobowiązany pod rygorem rozwiązania umowy zamieszczać we wszystkich drukach związanych z realizacją zadania (plakatach, zaproszeniach, regulaminach, komunikatach itp.), a także w ogłoszeniach prasowych, reklamach, wykazach sponsorów, itp., informacji o tym, iż zadanie jest dotowane przez Samorząd Gminy Tarnowiec. Informacje takie winny być również podawane do publicznej wiadomości w trakcie realizacji zadania.

4. Dotacje nie będą przyznawane na wydatki nie związane bezpośrednio z realizacją danego zadania.

5. Dotowany podmiot, który otrzyma dotację z budżetu Gminy jest zobowiązany do dostarczenia na wezwanie właściwej komórki organizacyjnej Urzędu Gminy oryginałów dokumentów (faktur, rachunków) oraz dokumentacji, o której mowa wyżej, celem kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji oraz kontroli prowadzenia właściwej dokumentacji z nią związanej. Kontrola, o której mowa wyżej, nie ogranicza prawa Gminy do kontroli całości realizowanego zadania pod względem finansowym i merytorycznym.

6. W rozliczeniu dofinansowania nie będą uwzględniane dokumenty finansowe wystawione przed datą zawarcia umowy.

7. Podstawą roszczeń finansowych w stosunku do Gminy może być wyłącznie zawarta umowa.

Wójt Gminy Tarnowiec

Bogusław Wójcik


Protokół z dnia 30 marca 2012 roku.

Z posiedzenia Komisji Konkursowej powołanej Zarządzeniem Wójta Gminy Tarnowiec
Nr 13/2012 z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert na realizację zadań publicznych określonych w otwartym konkursie ofert zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz z ogłoszeniem o otwartym konkursie ofert podanym do publicznej wiadomości w dniu 8 marca 2012 roku.

Komisja Konkursowa w składzie:

  • 1. Przewodniczący: Bartłomiej Smyka – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowcu
  • 2. Zastępca: Marcelina Lawera – Referent ds/Edukacji w Urzędzie Gminy w Tarnowcu
  • 3. Członek:  Agata Augustyn- Kierownik Wydziału Finansowego Urzędu Gminy w Tarnowcu

rozpatrzyła oferty na realizację zadań publicznych określonych w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert na posiedzeniu niejawnym. Decyzje komisji zapadały w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. Komisja sprawdziła zgodność ofert pod względem formalnym zgodnie z warunkami określonymi w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert. Na zadania określone w ogłoszeniu o otwartym konkursie wpłynęły następujące oferty:

  1. 1. Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej
  2. w miejscowości Czeluśnica – ofertę złożyło Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Ludowy Klub Sportowy w Czeluśnicy, 38-204 Tarnowiec. Oferta spełniła wymogi formalne. Wnioskowana kwota dotacji – 13 500,00 zł.
  3. Przyznana dotacja – 13 500,00 zł

Komisja Konkursowa, jednogłośnie pozytywnie oceniła możliwość realizacji zadań określonych
w ofertach przez podmioty je składające wraz z przedstawioną kalkulacją kosztów realizacji zadania, uwzględniając:

  • zgodność projektu z zadaniami gminy oraz z zadaniami statutowymi organizacji pozarządowej,
  • możliwość realizacji zadania przez organizację,
  • kalkulację przedstawionych kosztów realizacji zadania, w tym wysokość udziałów własnych organizacji,
  • dotychczasową współpracę organizacji z Gminą.

Na tym posiedzenie komisji zakończono.