Rozporządzenie Nr 5/2012

Wojewody Podkarpackiego

z dnia 11 marca 2012 r.

w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na terenie gmin: Jedlicze i Wojaszówka w powiecie krośnieńskim oraz Tarnowiec i Jasio w powiecie jasielskim.

Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 1 pkt 3 lit. b pkt 8 pkt 8a ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz, U. z 2008 r. Nr 213, poz.  1342, z późn. zm.) - po stwierdzeniu wystąpienia wścieklizny u lisa wolno żyjącego poddanego eutanazji na terenie nieruchomości gruntowej zabudowanej w miejscowości Jedlicze

zarządzam, co następuje;

§ 1. Uznaje się miejscowości: Moderówka, Podniebyle, Chlebna, Piotrówka w gminie Jedlicze, Bajdy w gminie Wojaszówka w powiecie krośnieńskim oraz miejscowości: Tarnowiec, Dobrucowa, Wrocanka, Potakówka, Brzezówka w gminie Tarnowiec, Szebnie, Chrząstówka w gminie Jasło w powiecie jasielskim zagrożone wścieklizną u zwierząt i oznacza się tablicami ostrzegawczymi o treści: „UWAGA! Obszar zagrożony wścieklizną zwierząt".

§ 2. Na obszarze zagrożonym wścieklizną zwierząt, o którym mowa w § 1, nakazuje się:

  1. umieszczenie tablic z napisem ostrzegawczym, o którym mowa w § 1;
  2. trzymanie psów na uwięzi} a kotów w zamknięciu;
  3. odstrzał sanitarny lisów wolnożyjących na zasadach określonych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Krośnie i w Jaśle.

§ 3. Na obszarze zagrożonym wścieklizną, o którym mowa w § 1, zakazuje się:

  1. organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt;
  2. polowań i odłowów zwierząt łownych;
  3. przemieszczania psów i kotów bez zezwolenia Powiatowego Lekarza Weterynarii w Krośnie i w Jaśle.

§ 4. Wykonanie nakazów wymienionych w § 2 pkt 1 powierza Burmistrzowi Miasta i Gminy Jedlicze oraz Wójtom Gmin: Wojaszówka, Tarnowiec, Jasło, a wykonanie nakazów wymienionych w § 2 pkt 3 powierza się Przewodniczącemu Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Krośnie.

§ 5. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie.

Wojewoda Podkarpacki
Małgorzata Chomycz-Śmigielska