WÓJT GMINY TARNOWIEC
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Referent ds. Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych w Urzędzie Gminy w Tarnowcu – wymiar ¾ etatu.

1. Wymagania niezbędne:
1) obywatelstwo jednego z krajów Unii Europejskiej,
2) korzystanie z pełni praw publicznych,
3) niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
4) wykształcenie wyższe (preferowane kierunki ekonomiczne, techniczne lub prawnicze),
5) wiedza w zakresie przepisów dotyczących:
- funduszy unijnych,
- funkcjonowania administracji samorządowej,
- procedury administracyjnej (Kodeks Postępowania Administracyjnego),
6) posiadanie doświadczenia zawodowego (co najmniej 2 lata) ze szczególnym uwzględnieniem zrealizowanych projektów z zakresu pozyskiwania środków pozabudżetowych,
7) komunikatywność i umiejętność pracy w zespole.

2. Wymagania dodatkowe:
1) umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów,
2) dobra organizacja pracy,
3) komunikatywność,
4) sumienność,
5) wysoka kultura osobista,
6) umiejętność obsługi komputera,
7) znajomość procedur z zakresu zarządzana jakością.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1) przygotowywanie wniosków o dofinansowanie inwestycji gminnych ze środków zewnętrznych w tym z Unii Europejskiej oraz przygotowywanie innych dokumentów (np.: umowy, harmonogramy, sprawozdania),
2) prowadzenie ewidencji projektów gminnych współfinansowanych ze środków pomocowych Unii Europejskiej,
3) monitoring wszystkich przedsięwzięć finansowanych przez gminę przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej,
4) prowadzenie gminnej bazy informacyjnej, o funduszach Unii Europejskiej,
5) informowanie gminnych jednostek organizacyjnych o możliwości pozyskania środków na zadania realizowane w ramach ich działalności, pomoc przy opracowywaniu wniosków o dofinansowanie;
6) współpraca z Wydziałem Gospodarczym w zakresie:
a) przygotowywania propozycji wydatków budżetowych dotyczących zadań inwestycyjnych i remontowych Gminy, na realizację których możliwe jest pozyskanie pozabudżetowych środków finansowych,
b) przygotowywania, realizacji i rozliczania zadań inwestycyjnych
i remontowych realizowanych ze środków zewnętrznych.

4. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny,
2) życiorys - CV z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,
3) oryginał kwestionariusza osobowego (załącznik do ogłoszenia),
4) dokumenty potwierdzające wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje,
5) dokumenty potwierdzające ukończenie kursów, szkoleń,
6) dokumenty potwierdzające poprzednie zatrudnienia (świadectwa pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu),
7) zaświadczanie lekarskie o stanie zdrowia zezwalającym na wykonywanie pracy na danym stanowisku,
8) oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
9) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
10) oświadczenie kandydata, że zatrudnienie na stanowisku referent ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych w Urzędzie Gminy w Tarnowcu, nie spowoduje konfliktu w świetle art. 26 ustawy z dnia 21 listopada2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.).

Dokumenty o których mowa w pkt 4-6 przedłożone w kserokopiach winny być potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV, powinny być opatrzone klauzulą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r.,  Nr 101, poz. 926 ze zm. oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U z 2008 r.,  Nr 223, poz. 1458).

Kandydat wyłoniony w drodze naboru zobowiązany jest przed zatrudnieniem do przedłożenia zaświadczenia o niekaralności.

5. Miejsce i termin złożenia dokumentów:
Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem:

Dotyczy naboru na stanowisko Referent ds. Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych w Urzędzie Gminy w Tarnowcu w terminie do dnia 25 czerwca 2012 r. do godz. 15:00 w Sekretariacie Urzędu - pok. Nr 7 lub pocztą na adres: Urząd Gminy w Tarnowcu  38-204 Tarnowiec 211.

Oferty, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem: http://bip.tarnowiec.eu oraz  na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Tarnowcu.

Tarnowiec, dnia 13 czerwca 2012r. 
 
 

Informacja

Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Nr 5/2012 Wójta Gminy Tarnowiec z dnia 25 czerwca 2012 roku do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy - Referent ds. Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych w Urzędzie Gminy w Tarnowcu informuje, że do naboru na w/w stanowisko przystąpiło trzy osoby:
1. Aneta Dzwonkowicz zam. Umieszcz
2. Aneta Jarecka zam. Jasło
3. Mariusz Więcierzewski zam. Biała Podlaska
Po dokonaniu analizy dokumentów aplikacyjnych Komisja Konkursowa stwierdziła, że wszyscy kandydaci spełniają wymogi formalne i zostali zakwalifikowani do dalszego postępowania konkursowego. O terminie dalszego postępowania kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej