Urząd Gminy Tarnowiec informuje, że w okresie od 01 - 31 sierpnia 2012 r. przypada drugi termin składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej dla producentów rolnych. Do wniosku o zwrot podatku akcyzowego należy dołączyć faktury VAT lub ich kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem potwierdzające zakup oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2012 r. do 31 lipca 2012r.

W przypadku osób, które nie złożyły wniosku w pierwszym terminie (w okresie 01-29 lutego br.), jak również osób, którym pozostał limit należy złożyć wniosek wraz z fakturami w okresie od 01-31 sierpnia 2012 r.

Jeżeli w danym roku producent rolny wykorzystał roczny limit w pierwszym terminie tj. na podstawie wniosku złożonego w miesiącu lutym, to zbędne jest składanie kolejnego wniosku w miesiącu sierpniu.

Pieniądze wypłacane będą w miesiącu październiku w terminie podanych w decyzji gotówką w kasie lub przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Maksymalna kwota zwrotu podatku akcyzowego na 1 ha użytków rolnych w 2012 roku wynosi 81.70 zł (86 litrów na 1 ha użytków x 0.95 zł za 1 litr oleju).

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. Nr 52, poz. 379, z 2006 r ze zmianami), zwrot akcyzy odnosi się wyłącznie do akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oznaczonego kodem CN 2710 19 41 do 2710 19 49