Od 01 sierpnia do 07 września 2012r. będzie można składać wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych w ramach rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” na rok szkolny 2012/2013. Wnioski będą do pobrania u dyrektora szkoły, do której będzie uczęszczał uczeń.

Dofinansowanie zakupu podręczników wyniesie:

  1. - 180 zł dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej,

- 210 zł dla uczniów klas IV szkoły podstawowej oraz niepełnosprawnych uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej,

- 325 zł dla niepełnosprawnych uczniów gimnazjum,

- 352 zł dla uczniów klasy I szkół ponadgimnazjalnych i niepełnosprawnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Programem będą objęci uczniowie słabowidzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczający w roku szkolnym 2012/2013 do szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Uczniów niepełnosprawnych nie obowiązuje kryterium dochodowe.

Dofinansowanie będzie przysługiwało uczniom pochodzącym z rodzin, których dochód nie przekracza 351 zł netto miesięcznie na jedną osobę. Dla uczniów kl. I szkoły podstawowej kryterium dochodowe  jest wyższe i wynosi 504 zł netto miesięcznie na jedną osobę. Uczniowie, z wyjątkiem uczniów kl. I, których rodzice (opiekunowie) przekroczyli próg dochodowy mogą ubiegać się o dofinansowanie zakupu podręczników, jeżeli rodzina wymaga pomocy ze względu na przypadki określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Informacje dotyczące udzielania pomocy finansowej  przy zakupie książek w ramach tzw. „Wyprawki szkolnej” udzielane są w szkołach.