Uprzejmie informuję, że w dniu 27 września 2012r. (tj. czwartek) o godz. 13:00 w świetlicy Urzędu Gminy odbędzie się XXIV SESJA RADY GMINY TARNOWIEC.

Proponowany porządek obrad sesji Rady Gminy:

 1. Otwarcie sesji. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady Gminy.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Informacja Wójta Gminy z realizacji uchwał podjętych na XXII i XXIII sesji Rady Gminy Tarnowiec,
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2012 rok,
  2. zmian zakresu wykonywania przedsięwzięcia pn.: ,,PSeAP Podkarpacki System e-Administracji Publicznej''.
  3. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec,
  4. zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis,
  5. zmiany uchwały Nr XX/134/2012 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na okres powyżej 10 lat gruntu rolnego.
 7. Omówienie przebiegu wykonania budżetu Gminy Tarnowiec za I półrocze 2012 roku.
 8. Wolne wnioski i zapytania.
 9. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący
Rady Gminy Tarnowiec
Tadeusz Śmietana