OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr. 80 poz. 717 z późn. zm.),

zawiadamia się,

że na wniosek Polskiej Telefonii Komórkowej „Centertel” sp. z.o.o. ul. Skierniewicka 10a, 01 – 230 Warszawa działająca przez pełnomocnika Waldemara Struglińskiego zam. Mikołów została wydana w dniu 8.11.2012r. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej PTK Centertel „Tarnowiec” , polegającej na :

- budowie wieży kratowej o wysokości 52,5m n.p.t. pod instalację telefonii komórkowej,

- ułożeniu kabli antenowych łączących anteny zawieszone na wieży z urządzeniami stacji umieszczonymi w kontenerze telekomunikacyjnym,

- usytuowaniu kontenera telekomunikacyjnego posadowionego na gruncie u podnóża wieży o wymiarach 2,5mx4m i wysokości nie przekraczającej 3m,

- montażu anten sektorowych : BSA005 GSM 900 - 6szt. zawieszonych na poziomie 49m n.p.t., i BSA 001 GSM 1800 - 3szt. zawieszonych na poziomie 46m n.p.t. oraz anteny radioliniowej RLA 23-03 zawieszonej na poziomie 43m n.p.t. w miejscowości Umieszcz gm.Tarnowiec na działce nr ewid. 278/1.

Od decyzji służy stronom złożenie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie ul. Bieszczadzka 1, za pośrednictwem Wójta Gminy Tarnowiec w terminie 14 dni od daty wywieszenia Obwieszczenia.

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Akta przedmiotowej sprawy są do wglądu w Urzędzie Gminy Tarnowiec pokój nr. 8 codziennie w godzinach urzędowania.

Wójt Gminy
Bogusław Wójcik