W deklaracji wpisywana jest kwota stawki – wcześniej ustalonej w uchwale przez Radę Gminy Tarnowiec (Uchwała Nr XXVI/175/2012 z dnia 30 listopada 2012r.) – a także faktyczna liczba mieszkańców zamieszkałych w danej nieruchomości. Iloczyn tych danych (np. liczby mieszkańców z nieruchomości i stawki za odpady na mieszkańca) stanowi wyliczoną opłatę z części zamieszkałej nieruchomości. Z części nieruchomości niezamieszkałej (czyli służącej celom niemieszkalnym – np. z działalności gospodarczej) opłata stanowi iloczyn liczby pojemników i stawki opłaty za te pojemniki. W deklaracji zatem właściciel nieruchomości podać musi liczbę pojemników służących części niemieszkalnej nieruchomości, a następnie dokonać samoobliczenia opłaty za te pojemniki.

Następnie właściciel musiałby zsumować oba wyniki (z części mieszkalnej i niemieszkalnej, chyba, że ta druga część na danej nieruchomości w ogóle nie występuje; wtedy wpisuje 0 lub wypełnia tę rubrykę deklaracji adnotacją: „nie dotyczy”), wyliczając w ten sposób wysokość opłaty, jaką ma wnosić do gminy.

Pierwszą Deklarację należy złożyć w Urzędzie Gminy w Tarnowcu lub wysłać pocztą na adres Urzędu, w terminie do 30 marca 2013 roku.

Deklarację taką składa właściciel nieruchomości, którym zgodnie z definicją zawartą w ustawie może być także współwłaściciel, użytkownik wieczysty oraz jednostka organizacyjna i osoba posiadająca nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inny podmiot władający nieruchomością.

Taka definicja właściciela pozwala w przypadku nieruchomości niezamieszkałych (takich jak np. sklepy, przedsiębiorstwa, stowarzyszenia… itp.) na złożenie deklaracji przez użytkującego nieruchomość (posiadacza zależnego), który, w przeciwieństwie do właściciela nieruchomości, wie ile odpadów komunalnych powstaje w trakcie prowadzenia działalności. Należy tu zwrócić uwagę, że deklarację taką może złożyć najemca wtedy, jeżeli umowa najmu zawarta z właścicielem nie przewiduje, że za gospodarowanie odpadami odpowiada właściciel.

W przypadku nieruchomości mieszanych, czyli takich, których część jest mieszkalna, a część przeznaczona na działalność, właściciel składa deklarację wypełniając dział dotyczący opłaty za mieszkańców i dział dotyczący opłaty za pojemniki z odpadami komunalnymi powstającymi w wyniku prowadzenia działalności. Istnieje możliwość, aby dla części niemieszkalnej odrębną deklarację złożył użytkujący, oczywiście o ile nie stoi to w sprzeczności z zapisami umowy najmu, wtedy właściciel składa deklarację dla części mieszkalnej, a najemca dla niemieszkalnej. Ważne, aby w takim przypadku obie strony porozumiały się co do tego kto i w jakim zakresie złoży deklarację, aby uniknąć sytuacji, gdzie brak będzie deklaracji dla części budynku, lub oba podmioty zadeklarują opłatę dla części niemieszkalnej.

W razie nie złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji wójt określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki.

Stawki opłat za nieruchomości zamieszkałe:

  • odpady segregowane - 5zł za osobę na miesiąc;
  • odpady niesegregowane - 8zł za osobę na miesiąc.

Stawki opłat za nieruchomości niezamieszkałe:

  • odpady segregowane - 8zł za pojemnik 120l na miesiąc;
  • odpady nie segregowane - 15 zł za pojemnik 120l na miesiąc.