OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu:
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części miejscowości: Łajsce, Łubno Szlacheckie i Łubno Opace w gminie Tarnowiec - etap I
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Z 2012 r. poz. 647 z późniejszymi zmianami) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późniejszymi zmianami)

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu:
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części miejscowości:
Łajsce, Łubno Szlacheckie i Łubno Opace w gminie
Tarnowiec - etap I
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
w dniach od 22 stycznia do 11 lutego 2015 r.

w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowiec, pokój nr 8, w godzinach pracy urzędu.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części miejscowości: Łajsce, Łubno Szlacheckie i Łubno Opace w gminie Tarnowiec - etap I rozwiązaniami, odbędzie się w dniu 26 stycznia 2015 r. w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowiec, pokój nr 8 godz. 15:00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu MPZP.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Tarnowiec z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 lutego 2015r. Organem właściwym do rozpatrzenia zgłoszonych uwag jest Wójt Gminy Tarnowiec.

Wójt Gminy
Tarnowiec