OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE WSPIERANIA i UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ
NA TERENIE GMINY TARNOWIEC W 2015 R.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 17, art. 11 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 ze zm.) Wójt Gminy Tarnowiec ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Tarnowiec w 2015 roku. Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzących działalność statutową w danej dziedzinie.

I. Rodzaj i formy realizacji zadań publicznych:

1.1 W ramach konkursu przewiduje się dofinansowanie realizacji zadań w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Tarnowiec, w szczególności:

 1. organizacja zajęć i treningów sportowych prowadzonych przez uprawnionych instruktorów lub trenerów,
 2. organizacja zawodów, imprez, rozgrywek sportowych oraz imprez sportowo-rekreacyjnych,
 3. udział w rozgrywkach, zawodach i turniejach,
 4. angażowanie dzieci i młodzieży szkolnej do aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych,
 5. organizowanie i propagowanie sekcji sportowych zgodnie z potrzebami oraz zainteresowaniami dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Gminy Tarnowiec.

1.2 Zadanie będzie realizowane w formie: wsparcia realizacji zadania.

II. Wysokość środków przeznaczonych na realizacje zadania w 2014 i 2015 roku:

2.1 Na realizację zadań w ramach konkursu, Gmina Tarnowiec przeznacza kwotę w wysokości 78 000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych).

2.2 Wysokość środków publicznych, o których mowa w pkt 2.1 może ulec zmniejszeniu w przypadku stwierdzenia, że zadania można zrealizować mniejszym kosztem, złożone oferty nie uzyskają akceptacji Wójta Gminy Tarnowiec lub zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu gminy w części przeznaczonej na realizację zadania z ważnych przyczyn, niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłoszenia konkursu.

2.3 Podaje się do wiadomości, że suma dotacji na realizację zadań publicznych wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2014 roku wyniosła 75 000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych).

III. Zasady przyznawania dotacji:

3.1 Zasady przyznawania dotacji na realizację zadań określają przepisy:

 1. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 ze zm.)
 2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)
 3. Uchwała Nr XLVIII/310/2014 Rady Gminy Tarnowcu z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Tarnowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok.

3.2 Wysokość dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferent może:

 1. zrezygnować z dotacji, powiadamiając o tym Wójta Gminy Tarnowiec w ciągu 14 dni od dnia powiadomienia o wysokości przyznanej dotacji. W szczególnie uzasadnionych przypadkach oświadczenie to może złożyć po terminie wymienionym wyżej. Oświadczenie winno zawierać nazwę zadania, pieczęć oferenta oraz podpis osób uprawnionych ; do składania oświadczenia woli w imieniu oferenta,
 2. dostarczyć w terminie 14 dni od daty otrzymania informacji o przyznaniu dotacji, korektę zakresu rzeczowego i kosztorysu zadania wraz z oświadczeniem o przyjęciu dotacji, stanowiące załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Tarnowiec o ogłoszeniu konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Tarnowiec w 2015 roku.

3.3 Zlecenie zadania publicznego odbywa się w formie wspierania realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji. Wielkość przekazanej dotacji nie może przekroczyć 80% wartości planowanych kosztów realizacji zadania.

3.4 Z przyznanej kwoty dotacji będą pokrywane następujące wydatki i koszty:

 1. Koszty merytoryczne obejmują:
  • transport zawodników na zawody (do 20 % udzielonej dotacji),
  • ubezpieczenia zawodników,
  • wpisowe na zawody, opłaty rejestracyjne, regulaminowe,
  • zakup sprzętu sportowego,
  • zakup środków czystości i opłat za pranie,
  • wyżywienie uczestników zadania podczas zawodów sportowych,
  • obsługa sędziowska i medyczna zadania,
  • wynagrodzenie trenerów prowadzących szkolenie sportowe,
  • wydatki na utrzymanie i przygotowanie do rozgrywek boiska sportowego oraz pomieszczeń sportowych,
  • wynajem obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego i zawodów.
 2. Koszty obsługi zadania publicznego, w tym koszty administracyjne obejmujące:
  • wynagrodzenie koordynatora realizacji zadania,
  • wynagrodzenie księgowej,
  • materiały biurowe.
 3. Inne koszty, w tym koszty wyposażenia i promocji:
  • koszty druku plakatów, programów, ogłoszeń, ulotek,
  • obsługa strony internetowej.

3.5 Z dotacji nie mogą być finansowane:

 • koszty transferu zawodnika z innego klubu sportowego,
 • zapłaty kar, mandatów i innych opłat sankcyjnych nałożonych na klub lub zawodnika tego klubu,
 • zobowiązania klubu sportowego z tytułu zaciągania pożyczki, kredytu oraz kosztów obsługi zadłużenia.

3.6 Wójt Gminy Tarnowiec przyznaje dotacje celowe na realizację ofert wyłonionych w konkursie w trybie indywidualnego rozstrzygnięcia, dla których nie stosuje się trybu odwołania.

3.7 Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania reguluje umowa pomiędzy Wójtem Gminy Tarnowiec a oferentem.

IV. Terminy i warunki realizacji zadań:

4.1 Termin realizacji zadań określa się od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2015 r.
4.2 Zadanie ma być wykonane zgodnie z harmonogramem i kosztorysem opracowanym przez oferenta, z należytą starannością oraz z obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie.
4.3 W rozliczeniu dofinansowania nie będą uwzględniane dokumenty finansowe wystawione przed datą zawarcia umowy.

V. Terminy i sposób składania ofert

5.1 Termin składania ofert upływa dnia 4 marca 2015 r. o godz. 1500.

5.2 Uprawnionymi do złożenia oferty są podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w rozumieniu art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego w zakresie realizacji zadania.

5.3 Podmioty uprawnione do udziału w postępowaniu konkursowym składają pisemne oferty realizacji zadania na drukach, określonych w pkt 5.6, osobiści w Sekretariacie Urzędu Gminy Tarnowiec lub pocztą na adres Urzędu Gminy w Tarnowcu, 38-204 Tarnowiec 211.

5.4 O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Urzędu.

5.5 Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z napisem: „Oferta na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Tarnowiec w 2015 roku”, ze wskazaniem na kopercie nazwy oferenta.

5.6 Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie wypełnionej oferty zgodnej ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania(Dz. U. z 2011 r., Nr 6, poz.25) stanowiącej załącznik Nr 1 do Rozporządzenia wraz z wymaganymi załącznikami w terminie i w sposób określony w niniejszym ogłoszeniu.

5.7 Wzór oferty dostępny jest:

 • na stronie internetowej Urzędu Gminy Tarnowiec www.tarnowiec.eu,
 • na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Tarnowiec www.bip.tarnowiec.eu w zakładce Współpraca z organizacjami pozarządowymi – 2015 rok.

5.8 Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie i zostaną zwrócone wnioskodawcy bez otwierania.

5.9 Oferta powinna zwierać w szczególności:

 1. szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji,
 2. termin i miejsce realizacji zadania publicznego,
 3. rzetelną kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego,
 4. informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie,
 5. informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania oraz o planowanej wysokości środków finansowych na realizację danego zadania pochodzących z innych źródeł,
 6. deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego.

5.10 Do oferty należy dołączyć:

 • kopię aktualnego, w dniu złożenia oferty, odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji zgodną z aktualnym stanem faktycznym i prawnym (niezależnie od daty jego wystawienia),
 • imienny wykaz osób (zawodników) uczestniczących we współzawodnictwie sportowym, podpisany przez osobę/ osoby upoważnione w Klubie,
 • kopię aktualnego statutu potwierdzoną za zgodność z oryginałem,
 • w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotu składającego ofertę – pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty i podpisania umowy w imieniu osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu,
 • oświadczenie o nie prowadzeniu działalności w celu osiągnięcia zysku,
 • zaświadczenie z banku, oświadczenie lub kopię wyciągu rachunku bankowego, informujące o posiadaniu konta bankowego podmiotu.

5.11 Wymagane załączniki muszą być dołączone do oferty w formie papierowej, a dołączone kopie muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez uprawnionego przedstawiciela oferenta.

5.12 Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta.

5.13 Za rzetelność, poprawność i kompletność oferty oraz zawarte w niej informacje odpowiada oferent. ;

5.14 Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację zadania otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana w niniejszym postępowaniu konkursowym.

VI. Terminy, tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty:

6.1 Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 30 dni od ostatniego dnia ; składania ofert.

6.2 Wszystkie oferty złożone zgodnie z przepisami zawartymi w ogłoszeniu konkursu zostaną ocenione pod względem formalnym i merytorycznym przez Komisję Konkursową powołanąs przez Wójta Gminy Tarnowiec.

6.3 W przypadku stwierdzenia uchybień formalnoprawnych lub innych wad oferty, oferent zostanie wezwany do ich usunięcia w terminie 3 dni od otrzymania wezwania, przy czym, jeżeli ostatni dzień wyznaczonego terminu wypada na dzień ustawowo wolny od pracy, termin ten upływa w następnym dniu roboczym. Oferta niepoprawiona w w/w terminie nie będzie rozpatrzona.

6.4 Dokonując wyboru najkorzystniejszych ofert, Komisja Konkursowa bierze pod uwagę:

 • zgodność projektu z zadaniami gminy oraz z zadaniami statutowymi organizacji pozarządowej,
 • możliwość realizacji zadania przez organizację,
 • kalkulację przedstawionych kosztów realizacji zadania, w tym wysokość udziałów własnych organizacji oraz celowość planowanych kosztów,
 • staranne i terminowe wywiązywanie się z umów zawartych z jednostkami sektora finansów publicznych w ciągu ostatnich dwóch lat,
 • dotychczasowe wyniki sportowe,
 • dotychczasową współpracę organizacji z Gminą Tarnowiec.

6.5 Dotacje nie będą przyznawane na wydatki nie związane bezpośrednio z realizacją danego zadania.

6.6 Postępowanie o udzielenie dotacji prowadzone będzie w trybie jawnego wyboru najkorzystniejszych ofert.

6.7 Konkurs rozstrzyga Wójt Gminy Tarnowiec po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej, w drodze zarządzenia.

6.8 Wyniki konkursu ogłasza się poprzez wywieszenie informacji na:

 • tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Tarnowiec,
 • stronie internetowej Gminy Tarnowiec www.tarnowiec.eu
 • w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Tarnowiec bip.tarnowiec.eu
 • w terminie do 7 dni od dnia zakończenia postępowania konkursowego. Ponadto oferenci otrzymują informację o wynikach konkursu.

6.9 Wybór oferty jest podstawą do zawarcia umowy na wykonanie zadania i otrzymania dotacji.

VII. Postanowienia końcowe:

7.1 W przypadku rezygnacji podmiotu składającego ofertę lub odmowy podpisania umowy przez Wójta Gminy, z przyczyn opisanych wyżej, zarezerwowane środki mogą być przeznaczone na ogłoszenie nowego konkursu lub na realizację zadania w innej formie.

7.2 Wyłoniony podmiot jest zobowiązany pod rygorem rozwiązania umowy zamieszczać:

 • we wszystkich drukach związanych z realizacją zadania (plakatach, zaproszeniach, regulaminach, komunikatach itp.), a także w ogłoszeniach prasowych, reklamach, wykazach sponsorów, itp., informacji o tym, iż zadanie jest dotowane przez Samorząd Gminy Tarnowiec. Informacje takie winny być również podawane do publicznej wiadomości w trakcie realizacji zadania.
 • umieszczania logo Gminy Tarnowiec na wszystkich materiałach, w szczególności promocyjnych, informacyjnych, szkoleniowych i edukacyjnych, dotyczących realizowanego zadania oraz zakupionych środkach trwałych.

7.3 Dotowany podmiot, który otrzyma dotację z budżetu Gminy jest zobowiązany do:

 • wyodrębniania w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy,
 • dostarczenia na wezwanie właściwej komórki organizacyjnej Urzędu Gminy w Tarnowcu dokumentów oraz dokumentacji księgowej celem kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji,
 • poddania się kontroli prawidłowości realizacji i wykonania zadania publicznego, w zakresie wynikającym z art. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na warunkach określonych szczegółowo w umowie,
 • sporządzenie sprawozdania z wykonania zadania publicznego określonego w umowie w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania publicznego.

7.4 Podstawą roszczeń finansowych w stosunku do Gminy może być wyłącznie zawarta umowa.