Zasady zgłaszania kandydatów na członków Rady Powiatowej

Podkarpackiej Izby Rolniczej

Kandydatem na członka Rady Powiatowej Podkarpackiej Izby Rolniczej może być wyłącznie członek tej izby, znajdujący się w spisie uprawnionych do głosowania w okręgu wyborczym, w którym kandyduje. W imieniu osoby prawnej może kandydować jej przedstawiciel.

Zgłoszenia do komisji okręgowej dokonuje osobiście kandydat, pisemnie upoważniona przez niego osoba lub przedstawiciel osoby prawnej wskazany przez władze tej osoby uprawniony do jej reprezentowania przy czynnościach prawnych, najpóźniej w 20 dniu przed dniem wyznaczonym jako termin wyborów, tj. do dnia 11 maja 2015 r.

Zgłoszenia kandydatów można będzie dokonać w Urzędzie Gminy w Tarnowcu, pok. nr 16 do dnia 11 maja 2015 r.

Zgłoszenia kandydata należy dokonać na obowiązującym wzorze formularza. Powinno ono zawierać:

  1. imię, nazwisko, wiek, wykształcenie, zawód i miejsce zamieszkania kandydata oraz oznaczenie okręgu, do którego następuje zgłoszenie kandydata, a w wypadku osoby prawnej - ponadto nazwę i adres siedziby tej osoby,
  2. imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz serię i numer dowodu osobistego osoby dokonującej zgłoszenia.

Do zgłoszenia należy dołączyć:

  1. listę co najmniej 50 członków danej izby rolniczej, posiadających prawo wyborcze w okręgu wyborczym, w którym dokonywane jest zgłoszenie, a w okręgu wyborczym, w którym liczba członków danej izby wynosi miej niż 50, listę co najmniej 10% członków danej izby posiadających czynne prawo wyborcze w danym okręgu wyborczym, popierających zgłoszenie kandydata,
  2. pisemne oświadczenie kandydata o zgodzie na kandydowanie w danym okręgu wyborczym,
  3. pisemne upoważnienie do dokonania zgłoszenia, podpisane przez kandydata, z oznaczeniem imion, nazwiska i adresu zamieszkania osoby upoważnionej do dokonania zgłoszenia, jeżeli zgłoszenia dokonuje osoba upoważniona przez kandydata,
  4. dokument wystawiony przez władze osoby prawnej o ustanowieniu przedstawiciela tej osoby, zawierający nazwę i adres siedziby osoby prawnej, nazwę organu, który ustanowił przedstawiciela, oraz imiona i nazwisko oraz adres zamieszkania przedstawiciela, jeżeli zgłoszenie kandydata dokonywane jest w imieniu osoby prawnej wydany przynajmniej na 3 miesiące przed terminem wyznaczonym jako termin wyborów.

Poparcia można udzielić więcej niż jednemu kandydatowi.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Tarnowiec, pok. nr 16.

Wzory dokumentów potrzebnych do zgłoszenia kandydata: