WÓJT GMINY TARNOWIEC
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
Podinspektor ds. inwestycji

1. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. brak skazania za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. stan zdrowia pozwalający na zajmowanie stanowiska, na które ogłaszany jest nabór,
 6. ukończone studia wyższe na kierunku budownictwo,
 7. znajomość przepisów ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o prawie budowlanym, ustawy o zagospodarowaniu i planowaniu przestrzennym, ustawy o drogach publicznych, a także ogólna znajomość przepisów dotyczących zamówień publicznych i zasad postępowania administracyjnego,
 8. prawo jazdy kategorii B.

2. Wymagania dodatkowe preferowane:

 1. znajomość zagadnień związanych z realizacją inwestycji w samorządzie oraz posiadanie doświadczenia w tym zakresie,
 2. znajomość zasad kosztorysowania inwestycji,
 3. posiadanie uprawnień budowlanych,
 4. biegła umiejętność obsługi komputera w szczególności pakietu Microsoft Office.

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. przygotowywanie, realizacja i rozliczanie zadań inwestycyjnych i remontowych wynikających z budżetu Gminy, w tym:
  1. przygotowywanie propozycji w zakresie zadań inwestycyjnych i remontowych Gminy,
  2. zlecanie opracowania dokumentacji projektowych w związku z realizacją zadań inwestycyjnych i remontowych,
  3. koordynowanie spraw związanych z oceną i zatwierdzaniem projektów technicznych,
  4. przygotowywanie projektów umów w zakresie inwestycji i remontów,
  5. uzyskiwanie decyzji o pozwoleniu na budowę oraz innych pozwoleń niezbędnych w procesach inwestycyjnych,
  6. opracowywanie kosztorysów inwestorskich związanych z realizacją zadań remontowych nie wymagających pozwolenia na budowę,
  7. monitoring przebiegu prac inwestycyjnych,
 2. dokonywanie odbiorów robót budowlanych wykonywanych w związku z realizacją zadań wynikających z budżetu Gminy, włącznie ze zgłaszaniem organom nadzoru budowlanego zakończenia robót i uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie,
 3. sporządzanie dokumentów umożliwiających przyjęcie wytworzonych środków trwałych na majątek Gminy,
 4. realizacja wybranych zadań z zakresu ustawy o drogach publicznych, w tym zadań zarządcy dróg gminnych tj. m.in.:
  1. koordynowanie robót w pasie drogowym dróg gminnych,
  2. prowadzenie spraw związanych z właściwym utrzymaniem stanu dróg gminnych,
 5. dokonywanie przeglądów technicznych, realizacja zaleceń pokontrolnych oraz prowadzenie książek obiektów w budynkach i lokalach stanowiących własność lub współwłasność oraz będących w posiadaniu Gminy;

4. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. życiorys - CV z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,
 3. oryginał kwestionariusza osobowego stanowiącego załącznik do ogłoszenia,
 4. dokumenty potwierdzające wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje,
 5. dokumenty potwierdzające ukończenie kursów, szkoleń,
 6. dokumenty potwierdzające poprzednie zatrudnienia (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu),
 7. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia zezwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku podinspektor ds. inwestycji,
 8. oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 9. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 10. oświadczenie kandydata, że zatrudnienie na stanowisku podinspektor ds. inwestycji nie spowoduje konfliktu w świetle art. 26 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2014.1202 j.t.).

Dokumenty o których mowa w pkt 4 - 6 przedłożone w kserokopiach winny być potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV, powinny być opatrzone klauzulą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014r. Nr 1182 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U.2014.1202 j.t.).

5. Miejsce i termin złożenia dokumentów:
Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem:

„Dotyczy naboru na stanowisko podinspektor ds. inwestycji” w terminie do dnia 31 lipca 2015 r. do godz. 1500 w Sekretariacie Urzędu - pok. Nr 7 lub pocztą na adres: Urząd Gminy w Tarnowcu, 38-204 Tarnowiec 211.

Oferty, które wpłyną do urzędu po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem: http://bip.tarnowiec.eu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Tarnowcu.

Tarnowiec, dnia 21 lipca 2015 r.

Wójt Gminy
Jan Czubik