„WYPRAWKA SZKOLNA”
Rządowy program pomocy uczniom w 2015 r.

Do dnia 8 września 2015 r. w szkołach położonych na terenie Gminy Tarnowiec, można składać wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. – „Wyprawka szkolna”.

Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2015/2016.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. z 2 lipca 2015 r., poz. 938) pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach będą objęci uczniowie rozpoczynający w roku szkolnym 2015/2016 naukę w:

• klasie III szkoły podstawowej
a także uczniowie:

 • słabowidzący
 • niesłyszący
 • słabosłyszący
 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym
 • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
 • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
 • z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uczęszczający do szkół podstawowych (z wyjątkiem klasy I, II i IV) oraz gimnazjów (z wyjątkiem klasy I).

Pomoc w formie dofinansowania do zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. – „Wyprawka szkolna” mogą otrzymać uczniowie, którzy spełniają jedno z niżej wymienionych kryteriów:

 1. pochodzą z rodzin spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114); obecnie jest to kwota 574 zł na osobę w rodzinie,
 2. pochodzą z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie przekracza kryterium dochodowe, ale znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji z powodu: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności lub innych przypadków określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 ze zm.),
 3. są uczniami słabowidzącymi, niesłyszącymi, słabosłyszącymi, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedna z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej – posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uczęszczający w roku szkolnym 2015/2016 do szkół podstawowych, z wyjątkiem klasy I, II i IV, gimnazjów, z wyjątkiem klasy I.
{jb_blackbox}W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do szkół podstawowych, z wyjątkiem klas I i II - jeśli korzystają z podręczników zapewnionych przez MEN oraz klasy IV, gimnazjów, z wyjątkiem klasy I dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych, których mowa w art. 3 pkt. 24 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.{/jb_blackbox}

ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW:

 • Pomoc udzielana jest na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) albo pełnoletniego ucznia, albo na wniosek nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) albo pełnoletniego ucznia.
 • Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2015/2016 do 8 września 2015 r.. Formularze wniosków są dostępne w szkołach, do których będzie uczęszczał uczeń w roku szkolnym 2015/2016 lub też można pobrać na stronie internetowej Gminy Tarnowiec.

W 2015 roku wartość pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników nie może przekraczać:

Szkoła / klasa Osoby uprawnione Kwota dofinansowania
SP klasa III dla uczniów spełniających kryterium dochodowe i poza kryterium 225 zł
SP klasa III

dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej.

*niekorzystających z podręczników dokształcenia specjalnego

225 zł

SP klasa III, V, VI

Gimnazjum kl. II, III

dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

*niekorzystających z podręczników do kształcenia specjalnego

225 zł
SP klasa V, VI

dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej.

*niekorzystających z podręczników do kształcenia specjalnego

325 zł
Gimnazjum klasa II, III

dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej.

*niekorzystających z podręczników do kształcenia specjalnego

350 zł

O przyznaniu dofinansowania dla uczniów niespełniających kryterium dochodowego decyduje dyrektor szkoły, uwzględniając sytuację dziecka oraz biorąc pod uwagę, że na wsparcie tej grupy uczniów przeznaczone jest 5 % środków finansowych w programie „Wyprawka szkolna ’’.

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 938),
 • Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114),
 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.).