Wójt Gminy Tarnowiec ogłasza rekrutację na stanowisko:

Wychowawca w świetlicy Opiekuńczo-Środowiskowej

Praca na umowę - zlecenie w wymiarze 20 h w tygodniu, w okresie od 01 listopada 2015 r. do 31 marca 2016 r. Liczba osób niezbędnych do wykonania zadań:

Miejsce wykonywania zadań:

Świetlica środowiskowa – 38-204 Nowy Glinik - Dom Ludowy.
Świetlica środowiskowa – 38-204 Łubienko – Dom Ludowy.
Świetlica środowiskowa – 38-204 Glinik Polski – Dom Ludowy.
Świetlica środowiskowa – 38-204 Gąsówka – Dom Ludowy.
Świetlica środowiskowa – 38-204 Sądkowa – Dom Ludowy.
Świetlica środowiskowa – 38-204 Brzezówka – Budynek byłej SP

Wymagania niezbędne do wykonywania zadań:

 1. Ukończone studia wyższe na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą
  lub
 2. Ukończone studia wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej.

Zakres wykonywanych zadań:

 1. Opieka nad dziećmi – uczestnikami zajęć świetlicowych, organizacja tych zajęć, tworzenie warunków do aktywności pozalekcyjnej, rozwijanie zainteresowań, tworzenie bezpiecznego środowiska zabawy i wypoczynku dla dzieci i młodzieży poza szkołą (znajomość technik i zasad pozwalających na atrakcyjną organizację zajęć opiekuńczo – wychowawczych), wspieranie w trudnościach szkolnych, upowszechnianie zachowań pozytywnych, posiadanie wiedzy na temat dysfunkcji występujących w rodzinie.
 2. Wspieranie rodzin w sprawowaniu jej podstawowych funkcji opiekuńczo-wychowawczych - udzielanie pomocy dzieciom pochodzącym z rodzin znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych, w których rodzice wykorzystując własne środki i możliwości nie są w stanie zapewnić dzieciom właściwej opieki w czasie wolnym od zajęć szkolnych i które wychowują się w warunkach niekorzystnych dla ich prawidłowego rozwoju
 3. Zapewnienie pomocy rodzinie i dzieciom sprawiającym problemy wychowawcze, zagrożonym demoralizacją, przestępczością lub uzależnieniami,
 4. Zapewnienie optymalnych warunków rozwoju fizycznego, psychicznego i poznawczego oraz bezpieczeństwa dzieci i stwarzanie możliwości kształtowania zdrowego stylu życia.
 5. Wykonywanie okresowych sprawozdań z pracy świetlicy.
 6. Aktywne poszukiwanie nowych uczestników zajęć w świetlicy.

Wymagania dodatkowe

 1. Umiejętność obsługi komputera
 2. Łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych
 3. Umiejętność prowadzenia pracy z rodziną, w szczególności z rodziną problemową
 4. Znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy z innymi jednostkami i instytucjami
 5. Samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy, kreatywności
 6. Umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z dzieckiem i rodziną
 7. Doświadczenie na podobnym stanowisku
 8. Wysoka kultura osobista

Warunki dotyczące charakteru zlecenia i sposobu wykonywania zadań:

 1. Praca w godzinach popołudniowych.
 2. Konieczność przemieszczania się po terenie gminy Tarnowiec w ramach wykonywanych zadań z podopiecznymi (np. wyjścia na spacer, na plac zabaw itp.). Ponadto w ramach organizowanych wycieczek wyjazdy poza teren Gminy.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. Życiorys (CV) i list motywacyjny,
 2. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 3. Kopia dowodu osobistego lub paszportu,
 4. Krótki opis koncepcji funkcjonalno-organizacyjnej świetlicy środowiskowej.
 5. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 6. Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 7. Oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 8. Oświadczenie kandydata, że nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest ograniczona ani zawieszona.

Dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem oferta na konkurs – „Wychowawca świetlicy środowiskowej na terenie gminy Tarnowiec „ z podaniem adresu do korespondencji i numeru telefonu należy złożyć lub przesłać pocztą tradycyjną w terminie do 26 października 2015r. r. – do godz. 11.00 na adres: Urząd Gminy Tarnowiec 38-204 Tarnowiec 211.

Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną telefonicznie poinformowani o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacje dodatkowe:

Niezbędne dokumenty należy złożyć opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.

Dokumenty nieodebrane w ramach naboru w terminie 3 miesięcy od dnia obsadzenia stanowiska zostaną komisyjnie zniszczone.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 13 44 369 15.

Zatwierdzam
Wójt Gminy
Jan Czubik