Informacja o wyłożeniu do publicznego wglądu planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Tarnowiec.

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 z późniejszymi zmianami) informujemy, że wyłożono do publicznego wglądu

 „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Tarnowiec na lata 2015-2020”

Plan gospodarki niskoemisyjnej wyłożony został do wglądu na okres 21 dni (tj. do dnia 21 grudnia 2015 r.) w Urzędzie Gminy w Tarnowcu, Tarnowiec 211, 38-204 Tarnowiec, pokój nr 8 w godz. 7:30 – 15:00

Osoby i jednostki organizacyjne zainteresowane projektem pn. „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Tarnowiec na lata 2015-2020” mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi do projektu.

Uwagi, wnioski, zastrzeżenia należy składać na piśmie do Wójta Gminy Tarnowiec na adres:

Urząd Gminy Tarnowiec, Tarnowiec 211, 38-204 Tarnowiec w terminie do dnia 21 grudnia 2015 r.