Wójt Gminy Tarnowiec ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż 21 sztuk drzew "na pniu" rosnących w miejscowości Wrocanka na działce nr ewid. 617 oraz w miejscowości Czeluśnica na działce nr ewid. 360, stanowiące własność Gminy.

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż drzew "na pniu":

w miejscowości Wrocanka:

  • 3 szt. drzew z gatunku Świerk pospolity (Picea abies),
  • 11 szt. drzew z gatunku Modrzew zwyczajny (Larix decidua),
  • 1 szt. Brzozy brodawkowatej (Betula pendula).

Cena wywoławcza 1 700,00 zł brutto

w miejscowości Czeluśnica:

  • 5 szt. drzew z gatunku Klon jawor (Acer pseudoplatanus),
  • 1 szt. Topoli osiki (Populus tremula).

Cena wywoławcza 1 100,00 zł brutto.

Obwody drzew podane są w załącznikach nr 1 do ogłoszeń. Termin składania ofert upływa w dniu 29 stycznia br. o godzinie 12:00.

Oferent jest zobowiązany do pozyskania drewna i uporządkowania terenu we własnym zakresie i na własny koszt.

Drzewa należy ściąć do poziomu gruntu, na wysokości nie wyżej niż 5 cm od powierzchni terenu pod rygorem konieczności karczowania pni. Teren nieruchomości po wycince należy uporządkować.

Kontakt w sprawie przetargu - pokój nr 8 w Urzędzie Gminy w Tarnowcu lub pod nrem telefonu: 13 44 369 40.