ZARZĄDZENIE NR 40/2016
Wójta Gminy Tarnowiec
z dnia 14 kwietnia 2016 rok
w sprawie: zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert

Na podstawie art. 19 a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239) zarządza się, co następuje:

§ 1. Zleca się realizację zadania publicznego pn. „Organizujemy turniej w piłce ręcznej/piłce nożnej pod nazwą mini EURO 2016” w ramach rocznego programu współpracy Gminy Tarnowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

§ 2. Podaje się do publicznej wiadomości ofertę na zlecenie realizacji zadania publicznego od dnia 14.04.2016 r. do dnia 21.04.2016 r.

§ 3. Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące oferty, w Urzędzie Gminy w Tarnowcu, pokój nr 24.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Wójta Gminy Tarnowiec.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.