OBWIESZCZENIE

Zarząd Województwa Podkarpackiego w dniu 8 czerwca 2016 r. rozpoczął zgodnie z przepisami działu IV ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353) strategiczną ocenę oddziaływania projektu aktualizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego (WPGO) na środowisko.

Nieodzownym elementem tej oceny są konsultacje społeczne, które trwają od 8 czerwca do 8 lipca 2016 r.

W ramach tych konsultacji, przedstawiono zapisy WPGO w każdym z Regionów Gospodarki Odpadami

Na prośbę mieszkańców Południowego Regionu Gospodarki Odpadami, Zarząd Województwa Podkarpackiego organizuje ponowne spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się w dniu 4 lipca 2016 r. o godz. 17:00, w auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie, ul. Kazimierza Wielkiego 4.

Celem spotkania będzie przedstawienie planowanych inwestycji w Regionie Południowym.