ZARZĄDZENIE
Nr 100/2016 Wójta Gminy Tarnowiec
z dnia 14.11.2016 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na rzecz klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowcu na rok 2017

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U z 2016 poz. 446./ w związku z art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej/ Dz. U z. 2016 poz.930/ oraz art. 11 ust. 1 i 2, art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie / Dz. U. z 2016 r. poz.239 z późn. zm./zarządzam, co następuje:

§1

Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadania w zakresie pomocy społecznej :świadczenie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na rzecz klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowcu, które będą realizowane w miejscu zamieszkania w okresie od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku.

§2

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert, stanowiące załącznik Nr 1 do  niniejszego zarządzenia podlega zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Tarnowcu, na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz na tablicy ogłoszeń tutejszego Urzędu.

§3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowcu

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.