UBÓJ ŚWIŃ NA TERENIE GOSPODARSTWA
Z PRZEZNACZENIEM MIĘSA NA UŻYTEK WŁASNY

Każda sztuka świń musi być zarejestrowana w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa bezpośrednio po jej zakupie (każde zwierzę powinno być oznakowane a sprzedający powinien przekazać kupującemu kopię świadectwo zdrowia dla świń wydane przez urzędowego lekarza weterynarii).

Zamiar prowadzenia uboju świni należy zgłosić Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Jaśle w formie pisemnej, telefonicznej lub pocztą elektroniczną z 24 godzinnym wyprzedzeniem (tel. 13 4464321). Należy przeprowadzić badanie w kierunku włośni mięsa świń poddanych ubojowi na terenie gospodarstwa. Uboju powinna dokonać osoba posiadająca stosowane kwalifikacje do prowadzenia uboju zwierząt rzeźnych.

Skutki niedopełnienia wymienionych wyżej obowiązków kary pieniężne zgodnie z rozp. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie wysokości kar pieniężnych za naruszenie przepisów o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 2010 r. Nr 93, poz. 600) w wysokości od 100 zł do 2000 zł. Dodatkowe informacje - PIW Jasło - dział higieny żywności pochodzenia zwierzęcego tel. 13 4464321.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Jaśle