Informacja o wydawaniu w Urzędzie Gminy w Tarnowcu Zaświadczeń o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego w celu przedłożenia do umowy notarialnej.

Podstawa prawna: art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz. U. z 2012 r. nr 803 poz. 801-810 ), art. 217 § 1 w związku z § 2 pkt 2 oraz art. 218 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.).

Miejsce załatwienia sprawy: Urząd Gminy w Tarnowcu, wydział finansowy (Podatki), pokój nr 10, Telefon +48 13 44 369 21.

Wnioski należy składać w sekretariacie urzędu Gminy w Tarnowcu, pokój nr 7.

Wymagane dokumenty:

  1. Wniosek wraz z oświadczeniem wnioskodawcy o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego.
  2. Oświadczenie wnioskodawcy złożone pod odpowiedzialnością karną z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego na okoliczność osobistego prowadzenia przez niego gospodarstwa rolnego.
  3. Zeznania dwóch świadków, złożone pod odpowiedzialnością karną z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego na okoliczność osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego przez wnioskodawcę.
  4. Dowód wpłaty opłaty skarbowej na kwotę 17,00 zł Za wydanie zaświadczenia. Wpłaty można dokonywać konto BS Biecz o/Tarnowiec nr konta 86 8627 1040 2005 7000 0169 0001 lub w kasie Urzędu Gminy w Tarnowcu.