Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2017 poz. 1289.) Wójt Gminy Tarnowiec zawiadamia, że Rada Gminy w Tarnowcu w dniu 30 października 2017 r. podjęła uchwałę Nr XXXVIII/246/2017 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności (Dz. Urz. Woj. Podk. z 06.12.2017r. poz. 4101).

Nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Tarnowiec obowiązują od 1 stycznia 2018 r. i wynoszą:

 1. Z terenów zamieszkałych:
  • 8,00 zł miesięcznie od 1 osoby zamieszkującej daną nieruchomość w przypadku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.
  • 13,00 zł miesięcznie od 1 osoby zamieszkującej daną nieruchomość w przypadku zbierania odpadów komunalnych w sposób nieselektywny.
 2. Z nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a na których powstają odpady komunalne:
  • 13,00 zł za pojemnik o pojemności 120 litrów w przypadku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.
  • 24,00 zł za pojemnik o pojemności 120 litrów w przypadku zbierania odpadów komunalnych w sposób nieselektywny.

W związku ze zmianą stawki opłaty mieszkańcy nie mają obowiązku składania nowych deklaracji!

Nowe deklaracje należy złożyć w przypadku np. zmiany ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość, zmiany sposobu zbierania odpadów segregowane/niesegregowane lub zmiany innych danych w terminie do 14 dni od daty zaistnienia zmiany.

3. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kasie  Urzędu Gminy (z możliwością zapłaty kartą płatniczą), przelewem na rachunek bankowy oraz w drodze inkasa w terminach jak dotychczas:

 • za styczeń, luty i marzec do 15 marca,
 • kwiecień, maj i czerwiec do 15 maja,
 • lipiec, sierpień i wrzesień do 15 września,
 • październik, listopad i grudzień do 15 listopada.