WÓJT GMINY TARNOWIEC

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu realizowanych na terenie Gminy Tarnowiec w 2010r.

1. „Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej w miejscowości Łubno Szlacheckie” - przeznaczona kwota  4 000,00 zł.

Zadanie realizowane poprzez następujące działania:

a) organizacja zajęć sportowych
b) organizacja zawodów i rozgrywek sportowych,
c) zajęcia i treningi prowadzone przez uprawnionych instruktorów lub trenerów,

Z przyznanej kwoty dotacji będą pokrywane następujące wydatki i koszty :

- transportu zawodników na zawody,
- ubezpieczenia zawodników, wpisowe na zawody,
- zakupu sprzętu sportowego, napojów i wyżywienia zawodników,
- zakupu materiałów, środków czystości i opłat za pranie, opłaty administracyjne (z wyjątkiem opłat licencyjnych)
- opieki medycznej zawodników,
- szkolenia zawodników,
- opłaty za sędziowanie,
- wydatki na utrzymanie i przygotowanie do rozgrywek boiska sportowego,
-wydatki na utrzymanie pomieszczeń sportowych,
- wynajem hali lub sal sportowych na terenie gminy Tarnowiec.

 

Zasady składania ofert i przyznawania dotacji:

Oferty może składać podmiot spełniający wymogi określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z póź. zm.). Współpraca będzie realizowana przez zlecenie wspierania wykonania zadania wraz z udzieleniem dotacji na jej dofinansowanie.

Postępowanie o udzielenie dotacji prowadzone będzie w trybie jawnego wyboru najkorzystniejszych ofert. Każde z zadań, wymienione w punktach 1-6, będzie rozpatrywane oddzielnie. Wybór oferty jest podstawą do zawarcia umowy na wykonanie zadania i otrzymania dotacji. Wybrana oferta będzie rozliczona po wykonaniu zadania.

Terminy i sposób składania ofert:

1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty zgodnej ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207 z 2005r).

2. Kompletne oferty należy składać w terminie do dni03.09.2010 r.  . w sekretariacie Urzędu Gminy Tarnowiec, 38- 204  Tarnowiec 211.

3. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z napisem tytułu zadania.

4. Wymagane załączniki muszą być dołączone do oferty.

5. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie i zostaną zwrócone wnioskodawcy bez otwierania.

Terminy, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert:

1. Otwarcie ofert odbędzie się w Urzędzie Gminy Tarnowiec, dni 06.09.2010r   r. o godz. 10:00 świetlica urzędu gminy.

2. Przy otwarciu ofert mogą być obecne wszystkie podmioty ubiegające się o dotacje.

3. Oceny ofert dokonuje Komisja Konkursowa powołana przez Wójta Gminy Tarnowiec.

Dokonując wyboru najkorzystniejszych ofert, Komisja Konkursowa bierze pod uwagę:

- zgodność projektu z zadaniami gminy oraz z zadaniami statutowymi organizacji pozarządowej,
- możliwość realizacji zadania przez organizację,
- kalkulację przedstawionych kosztów realizacji zadania, w tym wysokość udziałów własnych organizacji,
- staranne i terminowe wywiązywanie się z umów zawartych z jednostkami sektora finansów publicznych w ciągu ostatnich dwóch lat.
- dotychczasową współpracę organizacji z Gminą.

4. Konkurs rozstrzyga Wójt Gminy Tarnowiec po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej.

5. Wyniki konkursu ogłasza się poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Tarnowiec oraz publikację w biuletynie informacji publicznej w terminie do 14 dni od dnia zakończenia postępowania konkursowego. Ponadto oferenci otrzymują pisemną informację o wynikach konkursu.

Postanowienia końcowe:

1. W przypadku rezygnacji podmiotu lub odmowy podpisania umowy przez Wójta Gminy z przyczyn opisanych wyżej, zarezerwowane środki mogą być przeznaczone na ogłoszenie nowego konkursu lub na realizację zadania w innej formie.

2. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania reguluje umowa pomiędzy Gminą Tarnowiec a wnioskodawcą.

3. Wyłoniony podmiot jest zobowiązany pod rygorem rozwiązania umowy zamieszczać we wszystkich drukach związanych z realizacją zadania (plakatach, zaproszeniach, regulaminach, komunikatach itp.), a także w ogłoszeniach prasowych, reklamach, wykazach sponsorów, itp., informacji o tym, iż zadanie jest dotowane przez Samorząd Gminy Tarnowiec Informacje takie winny być również podawane do publicznej wiadomości w trakcie realizacji zadania.

4. Dotacje nie będą przyznawane na wydatki nie związane bezpośrednio z realizacją danego zadania.

5. Dotowany podmiot, który otrzyma dotację z budżetu Gminy jest zobowiązany do dostarczenia na wezwanie właściwej komórki organizacyjnej Urzędu Gminy oryginałów dokumentów (faktur, rachunków) oraz dokumentacji, o której mowa wyżej, celem kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji oraz kontroli prowadzenia właściwej dokumentacji z nią związanej. Kontrola, o której mowa wyżej, nie ogranicza prawa Gminy do kontroli całości realizowanego zadania pod względem finansowym i merytorycznym.

6. W rozliczeniu dofinansowania nie będą uwzględniane dokumenty finansowe wystawione przed datą zawarcia umowy.

7. Podstawą roszczeń finansowych w stosunku do Gminy może być wyłącznie zawarta umowa.

Wójt Gminy Tarnowiec
Bogusław Wójcik

Oferta realizacji zadania publicznego - PDF, OpenOffice, MS Word

Umowa ramowa o wykonaniu zadania publicznego - PDF, OpenOffice, MS Word