20 lutego Minister Pracy i Polityki Społecznej ogłosił nabór do Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2009. Nabór wniosków potrwa do 23 marca br.

Minister Pracy i Polityki Społecznej zaprasza

  • - organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.), zw. dalej UDPP,
  • - osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1) UDPP oraz
  • - spółdzielnie socjalne, o których mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (w zakresie działalności społecznie użytecznej w sferze zadań publicznych),

do udziału w otwartym konkursie ofert na najlepsze projekty dofinansowywane w 2009 r. ze środków krajowego Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (PO FIO).

Konkurs przeprowadzany jest zgodnie z przepisami UDPP oraz Uchwałą Nr 238/2008 Rady Ministrów z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie przyjęcia krajowego Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2009-2013.

W roku 2008, w ramach rezerwy celowej budżetu państwa pn. Fundusz Inicjatyw Obywatelskich dofinansowano 842 projekty na kwotę 57.995.051,68 zł (1 dofinansowany podmiot zrezygnował z realizacji zadania w kwocie 20.505,00 zł).

Wysokość środków na finansowanie PO FIO w roku 2009 wynosi 62 750 000,00 zł, w tym 60.240.000,00 zł przeznaczono na dotacje, zaś 2.510.000,00 zł przeznaczono na obsługę techniczną.

Składane projekty realizują cel główny PO FIO, jakim jest zwiększenie udziału organizacji pozarządowych oraz podmiotów kościelnych i związków wyznaniowych prowadzących działalność pożytku publicznego w realizacji zadań publicznych, w ramach kształtowanych i prowadzonych na zasadach partnerstwa i pomocniczości polityk publicznych.

Program Operacyjny - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2009 Program Operacyjny - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2009