Uprzejmie informuję, że w dniu 01 lutego 2010 r. (tj. poniedziałek) o godz. 13:30, w świetlicy Urzędu Gminy odbędzie XXXVIII sesja Rady Gminy Tarnowiec.
 
Porządek  obrad  sesji  Rady  Gminy :
 
1. Otwarcie sesji.  Stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Ustalenie  porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu  z  poprzedniej  sesji  Rady  Gminy.
4. Interpelacje i  zapytania radnych.
5. Sprawozdanie  o  stanie  bezpieczeństwa i  porządku  publicznego  na terenie działania  Posterunku  Policji  w  Tarnowcu  za    2009 rok.
6. Podjęcie  uchwał   w  sprawie:
    a) nadania  statutu Gminnej  Bibliotece  Publicznej  w  Tarnowcu,
    b) ustalenia  wysokości   diet  dla  sołtysów  oraz  zwrotu  kosztów  podróży służbowych  sołtysom.
7. Przyjęcie  Planu  Pracy  Rady  Gminy  Tarnowiec   na  2010 rok.
8. Sprawozdanie  z działalności tałych  Komisji  Rady  Gminy Tarnowiec  za  2009 rok:
     -Rewizyjnej
     -Budżetowej,  Rolnictwa  i  Infrastruktury
     -Zdrowia,  Oświaty,  Kultury  i  Sportu.
9. Przyjęcie  Planu  Pracy stałych  Komisji  Rady  Gminy  Tarnowiec  na   2010  rok:
     -Rewizyjnej,
     -Budżetowej,  Rolnictwa  i  Infrastruktury
     -Zdrowia,  Oświaty,  Kultury  i  Sportu.
10. Wolne  wnioski  i  zapytania.
11. Zamknięcie  obrad  sesji.


                                                                                  Przewodniczący  Rady  Gminy
                                                                                            Tadeusz  Śmietana