Czas na aktywność w Gminie Tarnowiec 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowcu

informuje o realizacji w 2010 roku projektu

systemowego pt.

„Czas na aktywność w Gminie Tarnowiec”

 

współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Działanie 7.1. Poddziałanie 7.1.1. Projekt ma na celu aktywizację osób zamieszkałych w Gminie Tarnowiec korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, które nie pracują i są    w wieku aktywizacji zawodowej.

Uczestnikom projektu zapewniamy bezpłatne profesjonalne kursy zawodowe.

Każdy uczestnik projektu otrzyma wsparcie doradcy zawodowego i psychologa. Ponadto uczestnicy szkolenia w ramach wsparcia rodziny zostaną objęci pomocą finansową w formie zasiłków celowych wg zasad ustawy o pomocy społecznej.

Chętni do udziału w projekcie proszeni są o kontakt z tutejszym OPS.

Szczegółowe informacje udziela:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowcu
Tarnowiec 211 38-204, tel. 134436928