Protokół z dnia 26 marca 2010 roku.

Z posiedzenia Komisji Konkursowej powołanej Zarządzeniem Wójta Gminy Tarnowiec Nr 18/2010 z dnia 4 marca 2009 roku w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert na realizację zadań publicznych określonych w otwartym konkursie ofert zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz z ogłoszeniem o otwartym konkursie ofert podanym do publicznej wiadomości w dniu 24 lutego 2010 roku.

Komisja Konkursowa w składzie:

  1. Przewodniczący – Kierownik Działu Finansowo Księgowego - Agata Augustyn.
  2. Zastępca- referent – Gabriela Biel – Czyż.
  3. Członek- Inspektor – Bogdan Wiśniowski.

Rozpatrzyła oferty na realizację zadań publicznych określonych w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert na posiedzeniu niejawnym. Decyzje komisji zapadały w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.

Komisja sprawdziła zgodność ofert pod względem formalnym zgodnie z warunkami określonymi w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert.

Na zadania określone w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert wpłynęły następujące oferty:

1. Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej w miejscowości Tarnowiec – ofertę złożyło stowarzyszenie Maraton – coś więcej niż klub, 38-204 Tarnowiec.

Oferta spełniła wymogi formalne. Wnioskowana kwota dotacji – 12.500,00 zł.

Przyznana dotacja - 12.500,00 zł.


2. Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej w miejscowości Czeluśnica – ofertę złożyło Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Ludowy Klub Sportowy w Czeluśnicy, Czeluśnica 105.

Oferta spełniła wymogi formalne. Wnioskowana kwota dotacji – 19 500,00 zł.

Przyznana dotacja - 19 500,00 zł.

3. Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej w miejscowości Brzezówka – ofertę złożył Ludowy Klub Sportowy Brzezówka, 38-204 Brzezówka.

Oferta spełniła wymogi formalne. Wnioskowana kwota dotacji – 8 500,00 zł.

Przyznana dotacja - 8 500,00 zł.

4. Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej w miejscowości Łubienko – ofertę złożył Ludowy Klub Sportowy Zorza 03 Łubienko, Łubienko 38-204.

Oferta spełniła wymogi formalne. Wnioskowana kwota dotacji – 13 000,00 zł.

Przyznana dotacja - 13 000,00 zł.

5. Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej w miejscowości Nowy Glinik – ofertę złożył Ludowy Klub Sportowy Dragon Nowy Glinik, 38-204 Nowy Glinik.

Oferta spełniła wymogi formalne. Wnioskowana kwota dotacji – 8 500,00 zł.

Przyznana dotacja - 8 500,00 zł.

Komisja Konkursowa, jednogłośnie pozytywnie oceniła możliwość realizacji zadań określonych w ofertach przez podmioty je składające wraz z przedstawioną kalkulacją kosztów realizacji zadania, uwzględniając:

  • - zgodność projektu z zadaniami gminy oraz z zadaniami statutowymi organizacji pozarządowej,
  • - możliwość realizacji zadania przez organizację,
  • - kalkulację przedstawionych kosztów realizacji zadania, w tym wysokość udziałów własnych organizacji,
  • - dotychczasową współpracę organizacji z Gminą.

Na tym posiedzenie komisji zakończono.