ZARZĄDZENIE NR 31/2010

WÓJTA GMINY TARNOWIEC

z dnia 17 maja 2010r.

w sprawie ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego.

Na podstawie art. 81 ustawy z dnia 18 lipca 2001r Prawo wodne (Dz.U. Nr 115, poz.1229) oraz art.7.1 pkt 1,14; art. 9.1 pkt. 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U nr 13, poz. 74) w związku z przekroczeniem stanu alarmowego w rzece Jasiołce zarządza się, co następuje:

§1

Wprowadza się całodobowe dyżury w Gminnym Zespole Reagowania od godziny 7:00 dnia 17.05.2010r. oraz gotowość użycia jednostek OSP z terenu gminy Tarnowiec

§2

Wprowadza się alarm przeciwpowodziowy od godziny 07:00 dnia 17 maja 2010r. dla sołectw:

1) Brzezówka

2) Roztoki

3) Gliniczek

4) Czeluśnica

§3

W gminie, miejscowościach w których ogłoszono alarm przeciwpowodziowy należy w szczególności:

- podać informację mieszkańcom o ogłoszeniu alarmu przeciwpowodziowego

- posiadać siły i środki w gotowości do użycia;

- przygotować ludność i inwentarz do ewentualnej ewakuacji;

- śledzić poziom wody w rzece;

§4

Informacje o podjętych działaniach oraz sytuacji powodziowej na terenie sołectw przekazywać do Gminnego Centrum Zarządzania UG Tarnowiec

W sytuacjach poważnych zagrożeń informacje przekazywać natychmiast Szefowi Gminnego Zespołu Reagowania.

§5

Wykonanie Zarządzenia powierza się  inspektorowi ds. zarządzania kryzysowego Urzędu Gminy.

§6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega niezwłocznemu ogłoszeniu.

 

Wójt Gminy Tarnowiec

Bogusław Wójcik