Zarządzenie Wojewody Podkarpackiego Nr 5/10 z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie wprowadzenia zakazu wstępu na obszar objęty strefą zagrożenia życia, zdrowia lub mienia w celu zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego.


ROZPORZĄDZANIE PORZĄDKOWE NR 5/10

WOJEWODY PODKARPACKIEGO

z dnia 7 czerwca 2010 r.

w sprawie wprowadzenia zakazu Wstępu na obszar objęty strefą zagrożenia życia, zdrowia lub mienia w celu zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego

Na podstawie art 60 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206) zarządza się., co następuje:

§ 1

Ogłasza się zakaz wstępu na obszary objęte strefą zagrożenia życia, zdrowia lub mienia w celu zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego oraz sprawnego przebiegu działań ratowniczych.

§ 2

Za obszar, określony w § 1 rozporządzenia, uznaje się tereny wałów przeciwpowodziowych, tereny bezpośrednio przyległe do watów oraz drogi dojazdowe do wałów przeciwpowodziowych na terenach powiatów: mieleckiego, tarnobrzeskiego, stalowowolskiego, jasielskiego, dębickiego.

§3

Zakaz nie dotyczy służb porządkowych i ratowniczych oraz osób uprawnionych do prowadzenia akcji ratowniczych i prac związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym, w tym pracowników Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych.

§4

Osoby naruszające zakaz określony w § 1 rozporządzenia podlegają karze grzywny wymierzanej w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 maja 1971 f. - Kodeks wykroczeń (Dz. U. 2010 Nr 46, poz. 275).

§5

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowy przyjęty na danym terenie.

Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.