ZARZĄDZENIE NR 52/2010

WÓJTA GMINY TARNOWIEC

z dnia 28 lipca 2010r.

w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego.

Na podstawie art. 81 ustawy z dnia 18 lipca 2001r Prawo wodne (Dz.U. z 2005, Nr 239, poz.2019) oraz art.7.1 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2001.142.1591 z późn. zm.) w związku z przekroczeniem stanu ostrzegawczego na rzece Jasiołce zarządza się, co następuje:

§1

Wprowadzam pogotowie przeciwpowodziowe od godziny 7:00 dnia 28 lipca 2010r. dla gminy Tarnowiec.

§2

Wprowadzam  całodobowy dyżur w Gminnym Centrum Reagowania Kryzysowego od godziny 7:00 dnia 28 lipca 2010r. oraz gotowość użycia jednostek OSP z terenu gminy Tarnowiec.

§3

Należy w szczególności:

- podać informację mieszkańcom o ogłoszeniu pogotowia przeciwpowodziowego;

- posiadać siły i środki w gotowości do użycia;

- przygotować ludność i inwentarz do ewentualnej ewakuacji;

- śledzić poziom wody w rzece oraz potokach .

§4

Informacje o podjętych działaniach oraz sytuacji powodziowej na terenie sołectw przekazywać do Gminnego Centrum Zarządzania UG Tarnowiec.

W sytuacjach poważnych zagrożeń informacje przekazywać natychmiast Szefowi Gminnego Zespołu Reagowania.

§5

Wykonanie Zarządzenia powierza się  inspektorowi ds. zarządzania kryzysowego Urzędu Gminy.

§6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega niezwłocznemu ogłoszeniu.

Wójt Gminy Tarnowiec

Bogusław Wójcik