OGŁOSZENIE

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu:

MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

WSI TARNOWIEC w gminie Tarnowiec

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art.17 pkt 10 i pkt 11 oraz art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 03 października 2008r.

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Dz.U. z 2008r. Nr. 199 poz. 1227.

zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu:

Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi TARNOWIEC w gminie Tarnowiec wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 10 do 31 marca 2011 r.

w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowiec pokój nr 8 w godzinach pracy urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie MPZP rozwiązaniami, odbędzie się w dniu 14 marca 2011r w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowiec, pokój nr 8 godz. 15:00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu MPZP.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Tarnowiec z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 kwietnia 2011r. Organem właściwym do rozpatrzenia zgłoszonych uwag jest Wójt Gminy Tarnowiec.

Wójt Gminy Tarnowiec